Overzicht bijeenkomsten

 

 

DE KERK VAN DE TOEKOMST

Op zaterdag 2 juni 2018 hielden we onze 8e landelijke bijeenkomst in het Nicolaas-Monicakerkcentrum in Utrecht. 

Annemiek Schrijver, een ervaren gespreksleider, o.a. van het KRO/NCRV-programma ‘De Verwondering’, leidde deze bijeenkomst waarin wij ons lieten inspireren door verhalen en ervaringen die ons het vertrouwen geven om de angst voorbij te leven en een nieuw vuur te ontdekken dat een weg opent naar de toekomst. Herman Agterhoek (voormalig rechterhand van bisschop Gerard de Korte in Groningen) daagde ons uit zijn boekje “De tijd kantelt; voor wie erin gelooft”. Verder werkten mee Janneke Stegeman, voormalig theologe des Vaderlands en Marinus van den Berg verpleeghuispastor.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst

Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst opgesteld door Marinus van den Berg met als titel "Vooruitkijken"

Mariënburgcongres 29 oktober 2016 Toekomst van de religie

Tijdens het Mariënburgcongres heeft voorzitter Ad de Groot in een van de workshops een inleiding gegeven met als titel "Geloofsgemeenschap waarheen? Perspectief in onzekere tijden". Hij kijkt daarin terug op de afgelopen 5 jaar en vertelt waarom hij, ondanks al de negatieve ontwikkelingen, positief is over de toekomst van lokale geloofsgmeenschappen.
Klik hier voor zijn presentatie

Als Bezield Verband Utrecht organiseren wij regelmatig bijeenkomsten, meestal samen met het Professorenmanifest (zie: www.professorenmanifest.nl) in de Bergkerk in Amersfoort.
Hieronder kunt u doorklikken naar informatie en verslagen

Bijeenkomst 27 februari 2016 "Lokale geloofsgemeenschappen waarheen?

"Dan was er 14 dagen terug een bijeenkomst van Bezield Verband Utrecht, bezocht door 170 afgevaardigden van 50 verontrustte parochies en lokaties in ons land, waarvoor sluiting dreigt. Het was een warme, gloedvolle, bemoedigende en hoopvolle bijeenkomst, als in een oase in de woestijn van het Nederlandse kerkelijk landschap. Mijn hemel, laat ons kerk zijn, en onze energie mogen stoppen in zaken die relevant zijn voor het in praktijk brengen van de leer van onze Heer..." Cecile Maagdenburg, Bilthoven

Aldus de enthousiaste reactie van een van de deelnemers. Want inderdaad, deze bijeenkomst is een groot succes geworden. Ondanks de daardoor veroorzaakte logistieke problemen waren we blij verrast met het dubbele van het aantal verwachte deelnemers: ruim 170 uit meer dan 50 geloofsgemeenschappen. De bijeenkomst werd ervaren als bemoedigend en inspirerend. Er was vooral veel waardering voor de inleidingen van de beide gastsprekers en de daarop volgende gedachtewisselingen in de vijf subgroepen.

Na het welkom door Gerard Zuidberg en het gezamenlijk zingen van het lied van “Hij die gesproken heeft” volgde de presentatie van 4 geloofsgemeenschappen.

1. Samenvatting inleidingen lokale geloofsgemeenschappen

We begonnen met de verhalen van verschillende geloofsgemeenschappen over hoe ze hun geloofsgemeenschap proberen te behouden en te stimuleren - met of zonder eigen kerkgebouw -  i.p.v. op te gaan in een eucharistisch centrum.

De inleiding van geloofsgemeenschap Klaarenbeek kwam te vervallen omdat de vertegenwoordigers op het laatste moment moesten afhaken. In plaats daarvan hadden we mensen van de geloofsgemeenschap Antonius uit Utrecht bereid gevonden hun verhaal te houden.

• Veldhoven
Hun kerk is weliswaar nog niet gesloten, maar ze hebben de nodige problemen ondervonden. Na protesten tegen de opgelegde fusie, de strakke bisschoppelijke richtlijnen, het ontslag van een geliefde pastoraal werkster, zijn ze gestart met eigen vieringen buiten eigen kerkgebouw d.m.v. Stichting Oase, tegen het verbod van de pastoor in.
Klik hier voor de PowerPointpresentatie van Veldhoven
Klik hier voor het verslag in de nieuwsbrief van Bezield Geloven Veldhoven

 Brummen
Centraal stond de vraag: “Wat doe je na afwijzing door de Congregatie van de Clerus van een hoger beroep tegen de opgelegde kerksluiting?” Brummen is een vitale, financieel gezonde geloofsgemeenschap. Als een donderslag bij heldere hemel kregen zij in de loop van 2014 het bericht dat hun kerk verkocht was. Hun beroepsprocedure tegen het kerksluitingsdecreet van kardinaal Eijk is eind 2015 afgewezen door het Vaticaan. Inmiddels is hun kerkgebouw verkocht en gaan zij verder in het voormalig parochiehuis. Gelukkig is hun oorspronkelijke parochie Levend Water opgeven en zijn ze ondergebracht in de parochie Twaalf Apostelen, die op een stimulerende en opbouwende manier met de aangesloten geloofsgemeenschappen omgaat.
(klik hier voor de PowerPointpresentatie van Brummen)

• Antonius Utrecht
De sluiting van hun kerk is aangekondigd per 1 juli 2016. De gemeenschap heeft als reactie daarop plannen ontwikkeld voor een stadsklooster met alternatieve vieringen. De ruimte voor die vieringen wordt gezocht binnen de richtlijnen en verboden van het bisdom. Hoewel men met de plannen probeert het kerkgebouw te behouden, staat vitalisering van de eigen gemeenschap voorop.

• Klaarenbeek
De geloofsgemeenschap in Klaarenburg heeft met financiële middelen, opgebracht door de hele dorpsgemeenschap, de kerk teruggekocht van de fusieparochie. De kerk is vanaf het moment van verkoop door kardinaal Eijk aan de eredienst onttrokken. Het kerkgebouw wordt inmiddels intensief gebruikt voor allerlei maatschappelijke activiteiten en voor bijeenkomsten en vieringen van de geloofsgemeenschap. Vooralsnog zijn liturgische vieringen en sacramenten verboden.

Klik hier voor de presentatie van Ad de Groot, voorzitter van Bezield Verband Utrecht, waarin hij een overzicht geeft van de ontwikkelingen in de verschillende bisdommen.

2. Inleidingen Jozef Wissink en Denis Hendrickx

Jozef Wissink is emeritus hoogleraar theologie, verbonden met een aantal lokale geloofsgemeenschappen. Hij kreeg begin vorig jaar bijzondere bekendheid door zijn publicatie “De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk ” waarin hij zijn zorg uitsprak over het kerksluitingsbeleid in het aartsbisdom (klik hier voor de tekst van die publicatie).
Klik hier voor een korte samenvatting van de inleiding van Jozef Wissink (wordt nog aangevuld).

Denis Hendrickx is abt van de Norbertijnen in de abdij in Berne en auteur van het onlangs verschenen boek “Te doen gerechtigheid” waarin hij stevige uitspraken niet schuwt. Onder andere:
Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat het bedienen van de sacramenten – een wezenlijk aspect van het priesterschap - per definitie door die priesters wordt verricht. Zij kan met toestemming van de bisschop best aan anderen worden toevertrouwd. Datzelfde geldt ook voor het breken van het brood. Waarom zal alleen een selecte groep priesters dat mogen?

 En: “Het is merkwaardig, en roept steeds meer vragen op, dat vooral op basis van het priestertekort geloofsgemeenschappen worden samengevoegd en parochies worden opgeheven. Er worden zogenaamde eucharistische centra voorgeschreven vanwege een priestertekort terwijl juist het vieren van de maaltijd binnen zo’n opvatting geen discussie zou mogen zijn. Nog onlogischer wordt het als in de andere kerk(en)  in een parochie of regio géén diensten mogen worden gehouden gelijker tijd met zo’n centrale eucharistische viering.”

Klik hier voor een geluidsopname van de inleiding door Denis Hendrickx, opgenomen en welwillend ter beschikking gesteld door de Vereniging Geloofsgemeenschap 't Zand te Amersfoort (website: www.geloofsgemeenschaptzand.nl), waar Denis kort tevoren dezelfde inleiding heeft gegeven.

3. Gedachtewisselingen in subgroepen

In 5 subgroepen is van gedachten gewisseld waarbij ingegaan werd op de inleidingen en presentaties en waar deelnemers hun eigen ervaringen konden inbrengen.
Klik hier voor enkele impressies
Klik hier voor het verslag van de subgroep Goud door Leny Beemer.

 

Bijeenkomst 7 februari 2015 “Wij gaan door”

Onder deze titel kwamen zo’n 100 deelnemers uit meer dan 25 geloofsgemeenschappen bijeen die op de nominatie staan om opgeheven te worden –of al opgeheven zijn- door het beleid van kardinaal Eijk in wat in de media al genoemd werd een verzetsbijeenkomst. Ook geloofsgemeenschappen buiten het aartsbisdom waren vertegenwoordigd
.
Klik hier voor de volledige tekst van de uitnodiging

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst

Klik hier voor de presentatie van Ad de Groot

Klik hier voor de presentatie van  geloofsgemeenschap De Sirkel, die zelfstandig doorgaat ondanks de druk vanuit het parochiebestuur

Klik hier voor een verslag van Johan Huijsmans over de ontwikkelingen in de Plechelmuspaorcchie te Oldenzaal, waar alle 9 geloofsgemeenchapppen in verzet zijn gekomen tegen hun pastoor.

 

Bijeenkomst 6 september 2014 "Wij gaan door"

Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest organiseerden op zaterdag 6 september 2014 een bijeenkomst onder de titel “Wij gaan door” in het Johannescentrum in Utrecht.

De bijeenkomst was met name bedoeld voor lokale geloofsgemeenschappen die opgeheven dreigen te worden door een (aangekondigde) gedwongen sluiting van hun kerkgebouw en een verbod om nog langer vieringen te houden in hun eigen plaats of dorp, en die zich daar niet bij neer willen leggen. Ook geloofsgemeenschappen waar het op dit moment nog rustig is, maar die voorbereid willen zijn op de toekomst zijn van harte welkom.

Wat hebben wij gedaan in deze bijeenkomst?

  •   een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen in de verschillende bisdommen
  •   geluisterd naar een aantal verhalen van geloofsgemeenschappen die zich verzetten tegen gedwongen sluiting van hun kerk en tegen het verbod om nog langer vieringen te houden in hun eigen plaats of dorp
  •   met elkaar van gedachten gewisseld over wat je wel of niet kunt doen tegen de opheffing van je gemeenschap

Wij komen met een voorstel voor krachtenbundeling via de opzet van een associatie van geloofsgemeenschappen “Wij willen doorgaan” die elkaar steunen, ervaringen uitwisselen en gezamenlijke naar buiten treden. Zowel naar kerkelijke instanties (o.a. het Vaticaan en direct naar de paus) als naar de media.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Van de San Salvator Gemeenschap in Den Bosch ontvingen we een hartverwarmende steunbetuiging met een groot aantal handtekeningen. Klik hier voor de tekst van de brief.


Bijeenkomst 15 maart 2014 “Versterk je Gemeenschap”

Op deze werkdag zijn we samen aan de slag gegaan met de vraag “Hoe kunnen we onze plaatselijke geloofsgemeenschap inhoudelijk versterken en verder ontwikkelen?”. Het is duidelijk dat we zowel kerkjuridisch als anderszins weinig kunnen uitrichten tegen opheffing en kerksluiting als de gemeenschap zelf niet gefundeerd is in een sterke innerlijke gemeenschapsbeleving. Anders lijkt het of we werken vanuit een lege huls.
We gaan uit van de positieve aspecten van de gemeenschap. Wat heb je in de afgelopen jaren verworven aan kostbare activiteiten en verbondenheid die je verder zou kunnen ontwikkelen en versterken? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

Klik hier voor ons verslag

Klik hier voor het verslag van een deelnemer uit Groningen

Klik hier voor een verslag van deelnemers uit Zaanstad


Bijeenkomst 9 november 2014 “Bezieling als Opgave en Noodzaak”

De aankondiging van een besluit tot onttrekking aan de eredienst van en kerkgebouw met de aanzegging dat het eigen gebruik voor vieringen afgebouwd moet worden, lijkt het begin van het einde te betekenen voor veel lokale geloofsgemeenschappen.
Een levende, bezielde gemeenschap zal er echter beter in slagen om onder de toenemende druk tot centralisatie overeind te blijven. Bovendien vormt bij een per bisschoppelijk decreet opgelegde kerksluiting de mate van vitaliteit van de gemeenschap een belangrijke juridische succesfactor voor het in beroep gaan bij het Vaticaan tegen een dergelijke beslissing.

Lees meer


Bijeenkomst 7 september 2013 “De Toekomst van Vitale Geloofsgemeenschappen”

Ruim 300 verontruste katholieken uit alle delen van het land uit meer dan 100 geloofsgemeenschappen kwamen zaterdag 7 september bijeen in de Bergkerk in Amersfoort. De kerk was overvol; voor meer dan 100 belangstellenden was geen plek meer. Het werd een waardige dag van hoop, van wederzijdse (h)erkenning, opstandigheid en strijdbaarheid, uitwisselen van ervaringen, ideeën horen, lotgenoten ontmoeten en elkaar een hart onder de riem steken. Maar ook was er ruimte voor enkele kritische geluiden van mensen die niet achter de ideeën van de organisatoren stonden.

Lees meer