Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Red de vitale lokale parochiegemeenschappen

Gedwongen grootschalige parochiefusies: het einde van vitale geloofsgemeenschappen?

Het fuseren van parochies kan een zinnige maatregel zijn als antwoord op de leegloop van kerken en het toenemend priestertekort. Maar dat geldt niet voor de vaak afgedwongen mega-fusies zoals die momenteel in de Nederlandse Kerkprovincie worden ingevoerd. Deze zijn, meer nog dan andere grootschalige fusies in onze maatschappij, tot mislukken gedoemd. 

Vooral de vele vitale lokale geloofsgemeenschappen, die het fundament vormen van de Nederlandse RK-kerk, zullen verworden tot verweesde, onzelfstandige onderdelen van de grote anonieme regioparochie. De bisschoppen laten bovendien geen ruimte aan lokale geloofsgemeenschappen om hun eigen identiteit te behouden zoals die in de fusiecontracten gewaarborgd leek te zijn.

De pastores en de leiding worden naar de top van de nieuwe parochie-piramide overgebracht en de gelovigen worden met de vieringen in de richting geleid van één eucharistisch centrum. Het uithollingsproces wordt versterkt door het op grote schaal sluiten of in gebruik terugbrengen van lokale kerkgebouwen en door het steeds strakkere keurslijf van gedetailleerde orthodoxe richtlijnen.

De lokale geloofsgemeenschappen verliezen daarmee hun identiteit en zullen oplossen in een onpersoonlijke, grootschalige organisatie, waar regels en bureaucratie regeren onder opoffering van gemeenschapsgevoel, bezieling, verbondenheid en menselijke maat. En een groeiend aantal van nu nog betrokken gelovigen zal deze mega-parochies de rug toekeren.

Klik hier voor een powerpointpresentatie van de kernpunten

Hieronder kunt u klikken op artikelen die onze argumenten verder uitwerken.

 • De fusiestructuur
  Met een eenvoudig en kort standaardcontract worden alle deelnemende parochies met onmiddellijke ingang opgeheven, en alle zeggenschap en eigendommen (en parochianen) worden overgeheveld naar de nieuw opgerichte centrale parochie.
   
 • Felle protesten
  Een belangrijke vraag die opkomt is, waarom zoveel parochies inmiddels het fusiedocument getekend hebben. Het antwoord is eenvoudig. De fusies zijn in veel gevallen opgelegd en afgedwongen.
   
 • Argumenten van de kant van het bisdom voor de parochiefusies
  We zullen hier aantonen dat er belangrijke kanttekeningen te plaatsen zijn bij de argumenten van de bisschoppen voor de grootschalige fusies. En in de praktijk lijkt het er sterk op dat er, naast het herstel van de centrale positie van de priester en de eucharistie, een onderliggend doel nagestreefd wordt, namelijk het in het gareel brengen van "afvallige", vooruitstrevende parochies.

In Nederland bieden nog verschillende parochies, tot dusver met succes, weerstand tegen de gedwongen fusies. Die kunnen zich gesteund voelen door ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar dit fusieproces al eerder op gang is gekomen. Daar zijn enkele hoopvolle ontwikkelingen gaande, zoals het na collectief protest terugdraaien door het Vaticaan van parochiefusies en kerksluitingen.

"Dankbare katholieken uit 28 heropende kerken in zes Amerikaanse diocesen, kunnen deze advent en Kerstmis weer in hun eigen spirituele thuis vieren. Het initiatief van Future Church "Red onze parochiegemeenschappen" heeft een verandering bewerkstelligt die een mijlpaal vormt in het Vaticaanse beleid, met een dramatisch effect heeft op het landschap van de kerkhervorming. Vanaf nu betekenen de diocesane herstructureringsplannen niet automatisch meer het sluiten en verkopen van kerken."

Kijk voor meer informatie op de pagina "Internationaal"