Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Bezielde lokale gemeenschappen

Hieronder geven we enkele voorbeelden van vitale lokale gemeenschappen, die om hun identiteit en eigenheid te bewaren tegen de verdrukking van grootschalige parochiefusies en orthodoxe richtlijnen in, met hun bisschop in conflict zijn gekomen.

Klik op de onderstaande namen of scroll naar onderen voor meer informatie:

alt


San Salvator Gemeenschap

De San Salvator Gemeenschap te Den Bosch is een bezielde gemeenschap die eind 2011 besloten heeft hun kerkgebouw te verlaten en hun intrek elders te nemen, nadat zij geweigerd hadden om de orthodoxe hulpbisschop Mgr. Mutsaers te aanvaarden als hun nieuwe pastoor.
Lees verder over de achtergronden van deze geschiedenis en over hoe het hen vergaat door te klikken op de pagina "San Salvator Gemeenschap, Den Bosch"


De Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandalt

De Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven is een bezielde lokale gemeenschap, die na de grootschalige parochiefusie geprobeerd heeft haar eigenheid en identiteit te behouden.
Nadat de pastoor verordonneerd had de richtlijnen van de bisschop per 1 juli onverkort in te voeren, hebben ze uitstel gekregen tot 1 december om, onder meer door gesprekken met hun parochianen, tot een standpunt te komen.
Inmiddels is de situatie geëscaleerd en wordt op korte termijn een conflict met de bisschop gevreesd

Klik hier voor meer informatie over de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven


altAntoniusparochie, Best

 

Recente ontwikkelingen 

Donderdag 4 april 2013 zijn er ingrijpende dingen gebeurd in de Antoniusparochie in Best. De dag ervoor hebben we als BVU met een afvaardiging van die parochie nog een hoopgevende bespreking gehad met een van Nederlands meest prominente kerkjuristen over de mogelijkheden om beroep aan te tekenen bij het Vaticaan tegen de parochiefusie die volgens aankondiging van het bisdom Den Bosch per 1 september per decreet zou worden ingevoerd. Echter, als een donderslag bij heldere hemel hebben alle parochiebestuursleden gisteren een ontslagbrief ontvangen en ze zijn evenals de pastoor en diaken met onmiddellijke ingang door de bisschop vervangen. 

Citaat uit een artikel in het Eindhovens Dagblad van 6 april 2013:

Scheiding der geesten in Best
De confrontatie kon niet uitblijven, de Antoniusparochie in Best en het bisdom Den Bosch koersten af op een keiharde botsing. Dat de parochie – althans het 'opstandige' deel daarvan – aan het kortste eind trekt, komt niet als een verrassing.
Het bisdom heeft de macht en regeert met harde hand, of het nu gaat om saneren en fuseren of om de orthodoxie van de leer. Daarmee is meteen ook de achtergrond van het conflict in Best geschetst. Het verzet richt zich in eerste instantie tegen de opgelegde fusie van de parochies in Best, Oirschot en de Beerzen……

In Best leeft tegelijkertijd echter de vrees dat het bisdom de fusie ook aangrijpt om een conservatieve koers af te dwingen. Het benoemingsbeleid is daarvoor een beproefd middel, dat bij fusies kan worden aangewend.

Lees meer over de meest recente ontwikkelingen

De Antoniuskerk aan het Wilhelminaplein in Best stond volgens onbevestigde geruchten op de nominatie om gesloten te worden. Het kerkbestuur heeft de gesprekken over een fusie tussen de parochies van Best, Oirschot en De Beerzen stilgelegd en is voornemens om met de Antoniusparochie zelfstandig, desnoods los van het bisdom, verder te gaan. Het van bovenaf opgelegde plan om te fuseren is voor de parochianen onaanvaardbaar.

"We laten onze kerk en onze parochie niet zomaar sluiten. De Antoniuskerk is in alle opzichten een bloeiende kerk: de diensten worden goed bezocht, we hebben genoeg vrijwilligers en de parochie is financieel gezond. Ik kan dit besluit op geen enkele manier uitleggen aan onze parochianen", verklaart vice-voorzitter Peter Stijntjes.

Pastoor Richard Schreurs zegt dat hij zijn werk als pastoor binnen de nieuwe gemeenschap blijft voortzetten

Op hun website http://www.antoniusinbeweging.nl geven zij onder andere aan:

Uitgangspunt voor ons is, dat de parochie van de parochianen is. Parochianen maken de parochie. Alles wat in onze geloofsgemeenschap gebeurt, gedragen en gestuurd wordt, wordt vrijwillig gedaan door betrokken mensen, die zo hun geloof gestalte willen geven.
Natuurlijk zijn er in de katholieke kerk kerkelijke leiders, maar voor ons zijn de parochianen zelf de drijvende kracht.

Tientallen leden van de Antoniusparochie in Best hebben hun jaarlijkse financiële bijdrage aan de kerk stopgezet. In plaats daarvan storten zij hun bijdrage aan de onlangs opgerichte Stichting Behoud Parochie en Kerk H. Antonius. Wanneer een dergelijke fusie plaatsvindt wil de stichting zelfstandig de geloofsgemeenschap voortzetten.

Klik hier voor de tekst van enkele eerder verschenen artikelen in het Eindhovens Dagblad


altParochie Heilige Naam Jezus, Lierop

"Wij zijn een kleine actieve gemeenschap van vijfhonderd gezinnen te Lierop. Wij hebben een eigen pastoor en ongeveer 130 vrijwilligers die actief zijn in onze Koepelkerk en zijn daar trots op. Maar wij maken ons erg zorgen om wat er staat te gebeuren."

Lees het hele artikel

 


De Ekklesia Twente

"Opnieuw komen gelovigen in opstand tegen de rooms-katholieke kerk. Dit keer rommelt het in Twente. Tientallen rooms-katholieken uit het oosten van Nederland hebben zich verenigd in een eigen oecumenische beweging, de Ekklesia Twente. Op die manier hopen ze te ontsnappen aan de koers van de kerk. Daar is, zo menen ze, voor gewone gelovigen steeds minder ruimte."

Klik door naar: Katholieken in Twente beginnen voor zichzelf, Trouw, 14 maart 2012

De Ekklesia Twente komt samen in vieringen, waar een ieder welkom is. Waar ze elkaar bemoedigen en inspireren, zoals de eerste christengemeenschappen dit deden: Ze kwamen samen in één of ander huis, braken het brood en waren één van hart en visioen. Ze spreekt en zingt een eigentijdse en tegelijk in de bijbel gewortelde geloofstaal; leest de bijbel en zoekt aansluiting bij actuele politieke en maatschappelijke vragen.

Organisatie
Er wordt gewerkt aan de oprichting van een stichting. Met de verworven rechtspersoon kan ook de financiële positie van de ekklesia een fundament krijgen. Er zijn op voorhand geen middelen beschikbaar, we moeten het doen met wat we er samen voor over hebben. Voor de meer inhoudelijke zaken wordt voorlopig gewerkt met ad hoc oplossingen.


Kerkkoor zoekt nieuwe manieren van vieren

Naar aanleiding van de laatste beleidsnota van het bisdom is de vraag binnen het koor Moea (Maarssenbroek, Verrijzenisgemeenschap) ontstaan van wat kunnen en willen zij hiermee, of juist niet. Is er een grens bereikt of al overschreden door de maatregelen en beperkingen die hun de afgelopen jaren zijn opgelegd?

Een viertal mensen zijn bijeen gekomen om te proberen te verwoorden wat er wringt, schuurt, wat onvrede teweeg brengt, wat de maatregelen hen doen.

Ze kwamen tot de conclusie dat de grens al (lang) overschreden is

Lees verder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.