Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

De Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven

De geloofsgemeenschap OLV te Bilthoven verkeert in zwaar weer. Lees over de voorgeschiedenis op Project Gemeenschappen Martha en Maria parochie op deze site.

Momenteel dreigt er een conflict met de pastoor en het Bisdom, dat op korte termijn verstrekkende consequenties kan hebben voor deze gemeenschap en hun voortrekkers.

Lees het persbericht dat is uitgegeven na de zeer ingetogen en waardige Parochie-bijeenkomst van donderdag 15 november 2012

Persbericht OLV (15 november 2011) n.a.v. Parochiebijeenkomst

Op donderdag 15 november j.l. is er een druk bezochte parochiebijeenkomst geweest van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bilthoven. Er is gesproken over het document "Kernwaarden van lokale geloofsgemeenschap", dat recent onder de leden van de geloofsgemeenschap is verspreid. De locatieraad en pastoraatgroep zijn aangenaam verrast door het overweldigende aantal positieve reacties van jong en oud en door het genuanceerde commentaar, waaruit een enorme betrokkenheid blijkt.

Onze geloofsgemeenschap heeft zich sinds het Tweede Vaticaans Concilie onder leiding van inspirerende voorgangers ontwikkeld tot een echte vrijwilligerskerk. Aartsbisschop Eijk wil terug naar de priesterkerk van vóór het Tweede Vaticaans Concilie. Als wij trouw willen blijven aan onze kernwaarden, dan hebben wij een probleem met de toepassing van de strikte richtlijnen vanuit het Bisdom. Bij de vieringen gaat het dan met name om de richtlijnen rond de communie, de beperking van de rol van de pastoraal werk(st)er en lekenvoorganger en de verregaande beperking van de eigenheid van de vieringen (teksten, gebeden en liederen). Daarnaast raakt het onze gemeenschap doordat we niet meer alle hoogtepunten van het kerkelijk jaar (Goede Week, Pasen) in de eigen kerk kunnen vieren. De oecumene met andere geloofsgemeenschappen, die wij als een groot goed beschouwen, wordt ernstig belemmerd.

Met ondersteuning van Bezield Verband Utrecht zijn wij op zoek naar oplossingen die recht doen aan onze kernwaarden en die het tegelijkertijd mogelijk maken om binnen de traditie van de wereldkerk te blijven.

Hieronder staan de kernwaarden die de mensen van OLV hebben geformuleerd en die aan alle parochianen is toegestuurd. Daarop hebben ca. 600 mensen hun steun betuigd.

Kernwaarden die de eigenheid en identiteit van onze gemeenschap bepalen

Wij zijn mensen die in de naam van Vader en Zoon en Heilige Geest met elkaar een gemeenschap vormen die geworteld en gevormd is in de katholieke traditie en deel uitmaakt van het aartsbisdom Utrecht en de wereldkerk, maar die ook samen wil werken met de andere christelijke kerken om zo uiting te geven aan de opdracht van de Heer: "Mogen allen één zijn".

We leven vanuit de bijbel en worden met name geïnspireerd door de goede boodschap van Jezus van Nazareth en door zijn persoon en hebben een open oog voor de tekenen en noden van deze tijd.

Wij vormen een gemeenschap waarvoor toegewijd zijn even belangrijk is als gewijd zijn. Waar mensen zich thuis en geborgen voelen, en waar ze saamhorigheid, gelijkwaardigheid, respect en zorg kunnen ervaren. Die oprechtheid evenzeer van belang vindt als kerkelijke rechtsgeldigheid en die recht doen aan mensen evenzeer belangrijk vindt als recht in de leer zijn. Die liever in gesprek gaat dan een leer opgelegd te krijgen en te moeten verkondigen. Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van binnen uit, met ruimte voor verscheidenheid en verandering, op grond van spelregels met een eigentijds karakter en een bereidheid tot het sluiten van compromissen. Die aandacht heeft voor het religieuze besef van mensen, dat zij deel hebben aan het wonder dat leven heet. Die gelooft dat aandacht voor het religieuze mede voortkomt uit aandacht voor elkaar, door te ontvangen en ontvangen te worden, elkaar te ontmoeten van hart tot hart, te ontdekken van waaruit men leeft, zich aan elkaar te ontwikkelen, gastvrij, uitnodigend, inspirerend. Zo willen wij verbonden zijn, in eenheid met elkaar, met het leven en met onszelf, door stil te staan bij het mooie in het alledaagse, de kostbaarheid van het kwetsbare, het betekenisvolle van nieuw leven, de liefde tussen mensen en de pijn bij verlies en heengaan.

Wij willen midden in de wereld staan en daar deel van uitmaken, en opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. We willen werken aan de instandhouding en ontwikkeling van onze gemeenschap, voortbouwend op de lokale traditie van tientallen jaren kerkelijke presentie op deze plaats. Wij willen dat ook tot uitdrukking brengen in de vormgeving van onze vieringen, met betrokkenheid van leken, ook bij catechese, pastorale zorg en verkondiging. Waarbij toenemende ervaring en inhoudelijke groei van lekenvoorgangers een kostbare verworvenheid is van onze gemeenschappen. Bovendien wordt zo de verminderende beschikbaarheid van priesters steeds beter opgevangen.

Heel dierbaar is ons het Tweede Vaticaans Concilie dat een poging deed de kerken bij de tijd te brengen, dat de wereldwijde kerk, hiërarchie én Volk Gods, de opdracht gaf de liturgie te hervormen, en dat uitdrukkelijk stelde dat de kerk zich altijd moet vernieuwen: ecclesia semper renovanda (er staat niet: restauranda).

Kijk ook op:

 • Gezamenlijk opgestelde reactie naar pastoor (medio juni 2012)
  Hierbij reageren wij op uw brief van 1 juni jl. waarin u aangeeft dat u, na overleg met de emeriti en alle pastoraatsgroepen, voorstelt om met ingang van 1 juli 2012 de door het aartsbisdom aangedragen richtlijnen voor o.m. eucharistie en liturgie in te voeren.
   
 • Brief aan parochianen 28 okt 2012
  Graag willen wij u informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe voorschriften voor de liturgie vanuit het bisdom, en u vragen of u de tekst in de bijgevoegde bijlage kunt onderschrijven.

  De brief is geschreven door Pastoraatgroep en Locatieraad OLV. en is een introductie bij document “Kernwaarden van onze geloofsgemeenschap”

 • Bijlage bij de brief van 28 okt 2012: “Kernwaarden van onze geloofsgemeenschap”

Terug naar vorige pagina