Internationaal

Op steeds meer plaatsen, verspreid over de hele wereld, ontstaan bewegingen die oproepen tot hervorming van het Rooms Katholieke kerkinstituut.

Open Letter and Petition to Pope Francis

Voor het bezoek van Paus Franciscus aan de Verenigde Staten (22-27 sept. 2015) is door Amerikaanse katholieken een petitie opgesteld waarin de paus dringend wordt gevraagd om zijn steun bij het openhouden van kerken:

“This petition calls attention to the widespread policy of bishops to merge, cluster and close parishes and asks Pope Francis to urge them to find ways to keep them open rather than shuttering them.”

De petitie benadrukt dat dergelijke problemen wereldwijd bestaan; zij wordt onder meer ondersteund door priesterorganisaties in Australië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Enige andere citaten:

“Countless people throughout the world share your vision of a missionary Church that proclaims the joy of the Gospel in attitude, word and deed. Even more, they live it out in their local parishes -- the grassroots basis of the Church. It is in the everyday life of the People of God that the Church exists.”

“The policy of closing and merging parishes is widespread and is slowly extinguishing the richness of body of Christ in the world today relying on a corporate model of Church administration rather than a pastoral one.”

"The Parish reconfiguration process used by Dioceses most often has a business mentality, caught up with management, statistics, plans and evaluations whose principal beneficiary is not God's people, but the church as an institution."  

Klik hier voor de (Engelstalige) petitie en de brief

An open letter to Pope Francis

Pope Francis, you need vibrant parishes and the parishes need you!
(Gepubliceerd in National Catholic Reporter 13 mei 2015)

De leiders van 24 internationale hervormings- groepen, in vergadering bijeen  in april in Limerick, Ierland, dringen er bij  paus Francis op  aan een einde te maken aan het beleid van samenvoeging van  parochies tot mega-parochies als een antwoord op het tekort aan priesters.

In een open brief, stellen de 32 ondertekenaars - van vernieuwingsgroepen als  ‘Catholics for Renewal in Australia’, ‘A Call to Action’ in England, en de ‘Society for Open Christianity for the 21st Century in Slovakia’,-  dat de toekomst van het parochieleven "ernstig bedreigd" wordt.

Klik hier voor de Engelstalige tekst van het artikel.

Klik hier voor een Nederlandse vertaling met toelichting

Pfarrer Initiative

Het zgn. Pfarrer Initiative, ontstaan in Oosternrijk, heeft zich inmiddels uitgebreid naar Duitsland, Zwitserland, België, Groot Brittannië, Verenigde Staten en Australië.

Kijk voor enkele relevante artikelen:

Vlaams Manifest

Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder communie: dat hoeft toch allemaal niet? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen zolang uit? Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens aandringen op hervormingen die voor de kerk levensnoodzakelijk zijn.

Dit is de aanhef van een manifest dat in navolging van het Oostenrijkse Pfarrer Initiative van juli 2011, is overhandigd aan de Vlaamse bisschoppen op 9 februari 2012. Het manifest is door 8235 gelovigen onderschreven, waaronder ten minste 304 priesters, 41 diakens, 184 pastores, pastoraal werk(sters) en parochieassistenten, en 89 religieuzen, naast honderden mensen uit de onderwijs- en universitaire wereld en tientallen verantwoordelijken van christelijke geïnspireerde bewegingen en organisaties. Bovenal hebben een paar duizend ondertekenaars aangegeven dat zij op een of andere manier actief zijn in een parochie of een christelijke beweging of organisatie.

Voor de volledige tekst van dit Belgische manifest en een toelichting zie: Vlaams Manifest

Kijk voor de resultaten van een uniek onderzoek naar geloof, kerk en christenen vandaag in Vlaanderen naar aanleiding van het manifest 'Gelovigen nemen het woord' op:  http://bezieldverband.be/

Andere oproepen

Een vergelijkbare oproep is 16 november 2011 gedaan in het bisdom Rouen, (zie open brief aan de christenen van het bisdom Rouen) en door hulpbisschop Pat Power uit Australië (zie De katholieke kerk is toe aan een grondige en blijvende hervorming).

De vroegere aartsbisschop van Milaan, die onlangs overleed, laat zijn kerk achter met gepeperde kritiek. 'De kerk loopt twee eeuwen achter', stelt Carlo Maria Martini in een laatste interview.
“Onze cultuur is oud geworden, onze kerken zijn groot en leeg en de godsdienstige kleren die we dragen, zijn pompeus”

Bemoediging voor geloofsgemeenschappen
Een vijftiental oversten van instituten van mannelijke religieuzen richt zich in een brief tot de geloofsgemeenschappen, die met elkaar het Bezield Verband vormen. De achtergrond van deze brief is de dreigende teloorgang van vitale geloofsgemeenschappen als gevolg van de sluiting van kerken in het kader van de bezuinigingen, die de hele kerkprovincie  treffen. De vijftien oversten willen de betreffende geloofsgemeenschappen een teken van bemoediging doen toekomen en bieden hulp aan in de vorm van ruimte of pastorale begeleiding.
Denis Hendrickx o.praem, abt van Berne-Heeswijk, is woordvoerder namens de vijftien oversten.

Klik hier voor de tekst van de brief  van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen

Wij roepen onze voorgangers, priesters, diakens en pastores op hun stem te laten horen.

Dat kan door ondersteuning van ons Dringend Appèl, maar bij voorkeur door ook zelfstandig het initiatief te nemen om zich aaneen te sluiten en in de openbaarheid te treden.