Ontstaan

Geïnspireerd door de brochure van de Dominicanen, "Kerk en Ambt, onderweg naar een kerk met toekomst" uit 2007 (met name waar het daarin gaat om het stimuleren en vitaliseren van lokale geloofsgemeenschappen), hebben wij een netwerk opgericht van veelsoortige Christelijke geloofsgemeenschappen, gericht op ontwikkeling van religieus leven van individuen en gemeenschappen, met aandacht voor persoonlijke en maatschappelijke levensvragen.

In juni 2010 is een eerste bijeenkomst georganiseerd waarbij een 15-tal lokale geloofsgemeenschappen uit de regio Utrecht bij elkaar kwamen om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. In deze bijeenkomst werd duidelijk dat er veel groepen/parochies/gemeenten zijn die behoefte hebben aan contact en ondersteuning. Na nog 2 inspirerende bijeenkomsten is in juni 2011 besloten om structuur aan dit initiatief te geven en is de Stichting Bezield Verband Utrecht opgericht.

Toen tijdens een bijeenkomst in juni 2012 duidelijk werd dat een drietal participerende RK- geloofsgemeenschappen in de knel dreigden te komen door de nieuwe strikte richtlijnen van de bisschoppen en het voortschrijdende fusieproces in de Nederlandse kerkprovincie, zijn wij onze tijd en aandacht grotendeels gaan richten op het ondersteunen van RK-geloofsgemeenschappen en zijn wij ons daardoor ook steeds meer landelijk gaan bewegen.

Die aandacht kwam de eerste jaren vooral tot uiting in strategisch/tactische, organisatorische en kerkjuridische begeleiding van geloofsgemeenschappen die opgeheven dreigen te worden en hen te helpen om, vaak tegen de verdrukking in, te (re)vitaliseren. Vanaf 2018 zijn we de geloofsgemeenschappen vooral gaan ondersteunen in het vinden van nieuwe wegen.

In ons werk onthouden wij ons nadrukkelijk van inmenging in binnenkerkelijke theologische kwesties, zoals celibaat, vrouw in het ambt etc. Wij achten daar andere gremia beter voor geëquipeerd.