Reacties op een veenbrand

Na het versturen van het 'Dringend Appèl' aan een beperkte groep mensen ontstond een lawine van reacties. Een brandje van kreupelhout breidde zich uit en kreeg meer het karakter van een veenbrand; soms ondergronds, soms op onverwachte plaatsen oplaaiend.

Over anonieme reacties 

Wij zijn voorstander van openheid en transparantie. Maar katholieken leven in Nederland behalve in een democratie feitelijk ook in een theocratie.
We hebben in het bisdom Utrecht (en ook elders) te maken met een aartsbisschop die harde maatregelen bij de geringste onwelgevalligheid niet schuwt.
Deze bisschop schrikt er bijvoorbeeld niet voor terug om een toegewijde vrijwilliger te ontslaan (zie ontslagbrief mevrouw Dr. N Stienstra) omdat zij twijfelde aan de juistheid van een van zijn uitspraken, of een pastoraal werker die direct ontslag werd aangezegd na een kleine overtreding van een bisschoppelijke richtlijn (zie artikel Het Incident Tejo van der Meulen op deze site) 

Wij hebben op ons 'Dringend Appèl' zeer veel reacties binnen gekregen en we willen enerzijds openheid betrachten door u, bezoeker, kennis te laten nemen van deze reacties maar anderzijds willen we degenen die gereageerd hebben niet blootstellen aan ontslag uit een functie die hen dierbaar is, of zelfs hun gemeenschap in gevaar te brengen.

Vandaar dat we hebben gekozen om in de meeste gevallen slechts de initialen onder de reacties weer te geven.


Meestal korten wij langere reacties in en geven een 'lees verder' link naar de volledige reactie. Deze reactie trof ons echter zo diep dat wij hem op deze plaats integraal weergeven.
De webredactie

Graag reageer op uw oproep wat o.a. betreft een strakker beleid.

Wij lopen daar als vrijwilligers ook tegen aan. 
Ik help 2 x per maand in een verzorgingshuis om mensen, die dit zelf niet meer kunnen, naar een kerkdienst te brengen, binnen het huis.

En zo’n 3 weken geleden verkondigde de voorganger, dat er een brief van  bisschop  Eijk was gekomen waarin stond dat mensen die niet Katholiek gedoopt waren niet langer de communie mogen ontvangen.
Dan ben je met stomheid geslagen.
Ik wist niet wat ik hiermee aan moest.

Wij halen mensen op zonder dat wij weten of ze Katholiek of Protestants zijn, en omdat er mensen bij zijn die dementeren kunnen (en willen) wij het ook niet vragen. 
Voor ons zijn alle mensen gelijk.

Maar er zijn ook vrijwilligsters bij die niet Katholiek zijn, Die mogen dus ook geen communie ontvangen.

Ik schaamde mij op dat moment dat ik Katholiek was,

De volgende keer vertelde de voorganger weer van die brief,  hij heeft toen daadwerkelijk mensen BUITENGESLOTEN
Dat vond / vind ik heel erg.’

Ik heb toen bedankt voor de communie.

Ik begrijp dat het voor  de voorganger ook lastig is, maar mensen die niet weten wat er gaande is geen communie geven, dat kan niet. (vind ik)

Het is de bedoeling dat er ooit vrede komt onder alle mensen, maar zo gaat dat echt niet lukken.

En dit mede dankzij een bisschop die alle regels weer strak gaat handhaven.

Ik wou dit even kwijt.

Hartelijke groet en succes met uw actie
 

J. H.


Het is onvoorstelbaar en moeilijk te accepteren dat zaken waar ik jarenlang met inspiratie voor werkte onder de voet worden gelopen en afgebroken, alsof ik ongelovige was en een waardeloos kerklid. Na 40 jaar pastorale arbeid als priester [nu getrouwd] sta ik, en met mij velen, verwijtend aan de zijlijn, terwijl ik voel een gemeenschap nodig te hebben die mij draagt en waarin ik draag.

F. v. K.


Steunt u ons appèl? : Nee

Wilt u svp uw keuze toelichten : Ik vind het weer verdacht veel op de 8 Mei beweging lijken en die heeft tot niets geleid. Ik heb nergens gelezen dat u in gesprek bent met de bisschoppen.
Ik kan me niet voorstellen dat zij positieve initiatieven niet verwelkomen, maar eigen kerkje willen spelen kunnen zij natuurlijk niet steunen.
Uw actie leidt tot niets en is onkatholiek. De geschiedenis staat er vol van.

J.K. Voormalig voorganger


Geachte kardinaal van de RK Kerk in Nederland,

Graag roep ik in herinnering dat er zo'n 50 jaar geleden een concilie geweest is, waarbij opgeroepen is tot een aggiorniamiento in de kerk. Ik roep u op daaraan gehoor te geven.

Als er geen officieel gewijde priesters meer zijn dan heeft dat een oorzaak. U kent ze ook.

Gelukkig heeft het concilie het priesterschap van het volk erkend.

Houd op, luister naar het volk, hervorm, laat de kerk multiform zijn, anders in Costa Rica dan hier, anders in Rome dan hier. U als kardinaal kunt niet meer worden afgezet, U kunt inzicht tonen in de wens van Gods volk. Zet dus ook geen gewone priesters af, dat is laf gedoe. Het volk wil dit niet.

Servus servorum

ir. A.J. Roebert


Zeer geacht bestuur Bezield Verband Utrecht,

Zaterdag 10 november troffen wij in de Volkskrant een artikel aan over Bezield Verband Utrecht. Als parochiecoördinatieoverleg van de St. Caeciliaparochie in Rotterdam herkennen wij ons ten volle in uw zorgen en kritiek. Door middel van deze e-mail willen wij u daarom blijk geven van onze morele steun in uw strijd tegen de afbraak van de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is triest te moeten aanzien hoe de inspiratie en energie die zoveel katholieken putten uit de vernieuwingsbeweging van na Vaticanum II, door het huidige orthodoxe restauratiebeleid van de bisschoppen worden gesmoord.

namens het parochiecoördinatieoverleg St. Caeciliaparochie Rotterdam,

Jan van Horne, voorzitter

Lees het hele artikel


Geachte voorzitter en webredactie van Bezield Verband,

Op uw website wordt onze locatie, de Sint Maartenskerk in Maartensdijk, genoemd als zijnde betrokken bij het Bezield Verband. Dit is niet juist. De Sint Maartenskerk is niet aangesloten bij en heeft geen relatie met Bezield Verband. Wel zijn enkele (en dan gaat slechts om twee à drie) van onze parochianen betrokken bij Bezield Verband, maar uitdrukkelijk op persoonlijk titel en niet namens de Sint Maartenskerk.

De pastoraatsgroep en de locatieraad van de Sint Maartenskerk nemen dan ook met nadruk afstand van het Bezield Verband.  Wij denken dat niet protest maar juist de dialoog onze parochie en onze locatie toekomst geeft. De gesprekken die wij hebben gevoerd met pastoor Ton Huitink van de Martha & Mariaparochie waar wij als locatie deel van uitmaken, zijn altijd prettig verlopen en pastoor Huitink heeft zich telkens weer bereid getoond om te luisteren, uit te leggen en ons de hand te reiken. Wij vertrouwen er daarom op dat wij binnen onze lokale kerk - en binnen de liturigische regels - genoeg ruimte blijft om onze eigenheid binnen de grote Room-Katholieke wereldkerk te bewaren.  Want dat is en blijft immers de kerk waar wij deel van uit maken.

Ik verzoek u vriendelijk om de tekst op uw website te corrigeren en deze rectificatie op uw website bij de reacties te plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Martine Sloezarwij

Voorzitter locatieraad van de Sint Maartenskerk in Maartensdijk,

onderdeel van de Martha & Mariaparochie

Reactie van de voorzitter:

Dag mevrouw Sloezarwij,

Het zijn enkele (méér dan 2 á 3) van uw prominente gemeenschapsleden die met grote betrokkenheid een substantiële bijdrage hebben geleverd (en leveren) aan ons initiatief.

Ook bij een kritische lezing van de teksten op onze website kunnen we niet anders constateren dan dat wij zorgvuldige formuleringen hebben gebruikt en nergens de suggestie wekken dat zij namens hun gehele gemeenschap hebben bijgedragen. Wat ons betreft valt er niets te corrigeren.

Wij verbazen ons wel over uw conclusie dat u "dan ook" en nog wel "met nadruk" afstand neemt van Bezield Verband Verband Utrecht.

Wij vermoeden dat als u onze gezamenlijke besprekingen zou hebben bijgewoond u tot een ander oordeel over ons initiatief zou zijn gekomen. Communiceren in plaats van afstand nemen en uitsluiten (inclusief van een deel van uw eigen gemeenschap) lijkt ons een vruchtbaarder weg.

Met vriendelijke groet,

Ad de Groot

Voorzitter Bezield Verband Utrecht


De waarde van het (katholieke) geloof, geef je niet alleen door via een eucharistie, waarin alleen een pastoor de voorganger mag zijn. Jezus trok rond met een groep mensen om zich heen die zeer divers was. Zij waren weer de eersten die de woorden en verhalen doorgaven aan kleine huis-gemeenschappen.

De restauratie die nu gaande is met vergaande disciplinering, slaat de liefde uit elke gemeenschap van gelovigen. En juist dat is de opdracht die Jezus ons gaf: heb uw naaste lief als u zelf. Een kerk die mensen uitsluit, bemint zijn gelovigen niet en houdt evenmin het gedachtegoed van Jezus levend als het woord Gods. Alleen een bezield verband van mensen die zich in zet voor de gehele gelovige gemeenschap en wijk/buurt waarin deze is gevestigd, kan overleven.

Constance B. te Nijmegen

Reactie Constance B te Nijmegen


Na 50 jaar actief mee doen aan kerkvenieuwing peins ik er niet over terug te keren naar de kerk van mijn jeugd.
Wel denk ik in dankbaarheid terug aan de vele mooie momenten uit die tijd en zal ik zeer zeker niet het kind met het badwater weggooien.
MAAR dankzij zwaar bevochten nieuwe inzichten van enkele bevriende priesters die na 1945 aan hun opleiding zijn begonnen, heb ik het oude al vroeg achter mij kunnen laten.
Al 30 jaar is mijn parochie de Geloofsgemeenschap van OLV in Bilthoven. God geve dat wij daar op de lang geleden ingeslagen, bevrijde, weg mogen door gaan.
Samen met onze voortreffelijke, eigentijdse, goed opgeleide eigen (leken)pastores.

H. S. v. K. te B.


Natuurlijk ondersteunen wij van harte dit appèl!

Maar... wij hebben geruime tijd geleden – met pijn - afstand genomen van de dictatoriale kerk en hebben er geen vertrouwen meer in dat daarbinnen ook maar IETS gaat veranderen.

Wij raden geloofsgemeenschappen dan ook met heel ons hart (en ziel) aan hun eigen weg te gaan. Blijf verbonden met elkaar, maar ga niet wachten op 'toestemming' of 'instemming' van welke bisschop dan ook!

AF van G (Limburg)


De bekrompenheid van de RK Kerk en die van de Nederlandse bisschoppen sluiten ( gelovige) mensen in toenemende mate uit van het christelijke gedachtengoed. De mensheid heeft begeleiding nodig in hun zoeken naar de weg van leven met elkaar, zoals dat met name voor van huis uit gelovigen , bekend is geworden. Geïnspireerd door het leven, niet door een leer!!!

J.V (Brabant)


Wij zijn een kleine parochie met veel geïnspireerde, goed geschoolde vrijwilligers en sinds twee jaar weer gedeeltelijk een geweldige pastor( We hebben 8 jaar alleen de parochie draaiend gehouden, na het overlijden van onze vorige pastor) Daar zijn we trots op en we willen niet steeds terug in ons hok geduwd worden . Wij doen ons werk naar eer en GEWETEN.en willen dat blijven doen. Maar hoe kan dat als je geen Goede Vrijdag en Pasen meer mag vieren? .Dat raakt het hart van je parochie.

Mia


In Brabant speelt hetzelfde; samenvoeging zonder pastoraal beleid, en zonder inspraak; de communie weigeren; verbod op oecumenische vieringen, zelfs met zieken. Gebedsvieringen alleen toegestaan als er ook een eucharistieviering is; geen rol voor de vrouw. In onze kerk gaan we voorlopig door: leerhuis-liturgievieringen met liederen van H. Oosterhuis, oecumenisch koor, gebedsvieringen door leken. Maar hoelang nog. Verzet groeit, ook onder pastores.

M.M te V


Uw dringende oproep bereikte onze parochie via via en binnen enkele dagen bereikte het velen in onze parochie en ontstond er een breed draagvlak. Door middel van deze mail laat ik u dan ook weten dat onze gemeenschap uw initiatief van harte steunt. Er is een inteken/handtekeningenlijst vanochtend in de kerk neergelegd en deze was een uurtje later reeds vol. Wij zullen binnen de PV en het PB eind november de tekst nogmaals ter sprake brengen zeker in het licht van een aanstaande federatie die ons wacht..... Met vriendelijke groet en volledige steun,

E. D. te V.


Van harte mee eens. Als predikant PKN maak ik me grote zorgen over de koers die de RK Kerk ingeslagen is. Ongelooflijk triest om deze ontwikkeling te zien. Ik heb zulke rijke en mooie ervaringen met RK geloofsgenoten en denk met heimwee terug aan wat er mogelijk was na Vaticanum II. Heel veel succes toegewenst met dit Appèl.

Dr. H. de B. predikant PKN


Meer dan ooit is verbinding tussen mens, kerk en maatschappij nodig. Met deze onbegrijpelijke regelzucht zet de kerk zich buiten de maatschappij en toont ze weinig compassie en /of begrip met de noden van de mens anno 2012. Sterker, ze lijkt drukker met het in stand houden van haar eigen biotoop als met het uitdragen van vertrouwen en liefde zoals Jezus ons toch heeft geleerd?

B. en L. L. te B.


Wij veranderen van een mensen kerk naar een symbolen kerk, waarin onze kerkelijke leiders terug willen naar een tijd die ver achter ons ligt en beschamend omgaan met wat er echt onder de gelovigen en vrijwilligers leeft.

H. W. te Rhenen


Een kerk, die niet meer in de realiteit staat, is ten dode op geschreven.

J. en T. V. te B.


Ik wil graag het appèl ondersteunen, omdat het steeds stringenter wordende beleid van de bisschoppen de kerkgemeenschap bedreigt, haar berooft van jonge inspirerende leiders en leden. Ik ben bezorgd over de toekomst van de katholieke kerk.

B. de G-K. emeritus pastoraal werkster te G.


Hiermede betuig ik mijn steun aan het Dringend Appèl van Bezield Verband Utrecht. Ik hoop dat de geloofsgemeenschap kan voortgaan op de weg die zij al veertig jaar gaat en ik wens de werkers aan dit Dringend Appèl heel veel sterkte om verder te gaan. Hoewel momenteel geen vrijwilliger meer in het kerkwerk, maar heb dit wel ruim 40 jaar gedaan.

M.S. te B.


Medemenselijkheid in combinatie met geloof in de eigen omgeving op een wijze die oud en jong nog steeds breed aanspreekt. Meer mag een kerkgenootschap toch niet willen? En wie meent dat te moeten wijzigen in een wereld waar cohesie, respect en ootmoed alleen maar verdwijnen?

J. van D. te B.


Lieve vrienden,

Dit stuur ik door om te laten weten dat ook ik het heel erg vind – wat er momenteel in de kerk ( onze kerk) gebeurd. Hel lijkt wel of de kerk niet meer van ons is, en dat er alleen nog een machtspositie geldt. Hopelijk worden ze Kardinaal en bisschoppen nog op tijd wakker – om gezamenlijk de schouders er onder te zetten.

Aan alle mensen die in mijn emailbestand staan en waarvan ik denk dat ze deze berichten wel op prijs zullen stellen. Hierbij een persbericht uit de Telegraaf van vanmorgen.

Aanleiding is de brief van Bezield Verband: Dringend appél.

Doen jullie mee? Het heeft ook met de toekomst van onze kerk/geloofsgemeenschap te maken!

Een olievlek wordt het als mensen die hetzelfde gevoel hebben dit tekenen en doorsturen naar familie, vrienden, buren en kennissen in het hele land!

Het speelt echt niet alleen in de provincie Utrecht!

Ik wens jullie allemaal een heel goed weekend.

Hartelijke groet,

M. v B


Al jaren begeleid ik de jongerengroep van onze parochie. Een groep met kritische vragen. Ik sta niet meer achter de antwoorden die ik, vanuit mijn gevoel voor loyaliteit, moet geven. Ik ben mijn plek kwijt binnen de RK-kerk.
Als bestuurslid van de locale Raad van Kerken ervaar ik hoe moeilijk het is om de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen vorm te geven. Wat blijft er over van oecumene als de RK-kerk afhaakt?
Hoe kan ik daar als katholiek mee omgaan? Ik vind dat moeilijk.

I. H. te D.


Ja, Ik betuig hierbij mijn steun aan het Dringend Appèl van Bezield Verband Utrecht. Ik ben diep geraakt door de zorg en zuivere woorden waarmee het Dringend Appèl is opgesteld. Mijn complimenten!

Ellen P. te M.


Ik wens dit initiatief een warm hart toe en wens jullie een goede en rechtvaardige uitkomst van de ongehoorzaamheid tegen de doctrines van het rooms katholieke instituut.
Persoonlijk denk ik dat er geen houden meer aan is en ben ik blij het zinkende schip tijdig te hebben verlaten, hoewel me het aan het hart gaat dat mogelijk veel mensen onvoldoende alternatieven kunnen vinden om hun geloof actief te beleven en de band met God levend te houden.
Mijn gebed gaat uit naar hen en jullie die de moed hebben en het durven op te nemen tegen een wolf in schaapskleren.
Zie ook Matt. 7:15-20.

L. N. te B.


Ik betuig mijn steun en wil graag op de hoogte gehouden worden. Al is de moed me in de schoenen aan het zakken.

C.V te U.


Als Midden-Koor bereiden wij altijd onze Vieringen zelf voor, waarbij wij liederen en teksten zorgvuldig op elkaar afstemmen.
Echter bij herhaling worden deze teksten afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen.
Wij krijgen steeds meer het gevoel dat de wetten en de regels binnen de kerk belangrijker zijn dan de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Het is heel frustrerend en niet motiverend als je iedere keer weer wordt tegengewerkt.

Helaas zijn er om die reden al verschillende koorleden opgestapt en op den duur zullen dat er meer worden.
Wij zijn volwassen mensen en willen graag serieus genomen worden.

W. M. te A.


Binnen onze parochie in Overijssel voelen wij dezelfde problematiek.
Afgelopen donderdag nog een discussie gevoerd tijdens een bijeenkomst van lekenvoorgangers. De afbraak van de plaatselijke geloofsgemeenschappen gaat ons aan het hart. Wat kunnen we doen?

José


Ik ondersteun graag dit appèl om ruimte voor de geest van Jezus en om ruimte voor al die plekken in Utrecht waar Zijn kerk gebeurt.

P.van M. te U. emeritus PW


Als voorzitter doe ik al jaren mee in oecumenische vieringen en merk ik hoe allerlei samenwerking steeds meer wordt afgekneld en ingeperkt. Ik blijf hopen op meer ruimte!

dr. G.M. L. predikant protestantse kerk


Ik zie om mij heen de verschraling door het opkomend clericalisme. Het is steeds moeilijker te herkennen dat het gaat om het belang van de levende kerkgemeenschap.
Steeds duidelijker wordt het dat de starheid van leer en macht gelovige mensen drijft in leegte en gemis!

Van harte steun ik dan ook dit appel.

HBM W. te V


Ik hecht sterk aan de inbreng van iedereen in de kerkgemeenschap, niet alleen de officiële gezagsdragers, zij moeten dienstbaar zijn en geen heerser. In dit licht wil ik op div. websites die ik beheer aandacht aan "bezield verband" (blijven) schenken.

B. V. Amersfoort


Ik wil het initiatief graag steunen, maar ik vrees dat het bij de bisschop(pen) geen enkel succes zal hebben, zoals ook eerder de bisschoppen het voorstel van de Mariënburgvereniging tot het houden van een Pastoraal Beraad hebben afgewezen, als zou het geen toegevoegde waarde hebben.

Het 'front' dat de bisschop(pen) 'aanvalt' is te breed, te oecumenisch. Dat is al een stap te ver, zodat er te veel ineens gevraagd wordt. Het lijkt mij beter om het initiatief te richten op een gezamenlijk optreden van uit de parochies en de daartoe behorende lokale geloofsgemeenschappen. Daar wordt pijnlijk gevoeld dat zij in hun respectieve locaties verstoken blijven van zondagse eucharistievieringen door het beleid geformuleerd in de beleidsnota van 2-2-2011, welk beleid, naar verluid, zelfs in meer stringente vorm zal worden voortgezet in 2013 en later.

Ik wens het initiatief nochtans graag succes, maar vrees dat het niets zal opleveren. Ik hoor graag een reactie van u.

T. H. Bennekom


Het appel verwoord precies datgene waar de geloofsgemeenschap van onze parochie al jaren voor staat en waardoor ik mij dan ook verbonden voel en verbonden weet met deze geloofsgemeenschap.

Ik woon in R., maar ga juist naar V. vanwege de verbondenheid als lokale geloofsgemeenschap.
In het kader van het appèl staat dan ook perfect verwoord zoals ik en met mij vele anderen van de parochie het ook voel en ervaar namelijk: Wij (de VC) zijn een katholieke geloofsgemeenschap die oprecht christelijk en katholiek wil zijn, maar die zich gekneusd voelt door ontwikkelingen van buiten de kerk, maar nog meer van binnen de kerk.

Jos v.d. B. te R.


Het wordt voor onze generatie steeds moeilijker gemaakt om met je eigen woorden je geloof binnen de kerk uit te dragen. Als je afwijkt van het geen wat "moet" van Rome dan is er voor jou geen plek meer in de katholieke kerk en ik pas er voor om te dansen naar de pijpen van Rome. Dit is terug naar af.

M. R. te Apeldoorn


Als Acht-Mei-beweging aanhanger overgestapt naar Mariënburg. Beleef en krijg daar veel steun om niet uit die kerk te stappen maar te blijven hopen dat ooit het licht eens zal schijnen.
Bezield Verband is daar wellicht een voorbode van. We blijven maar volhouden en laten de bestaande geloofsgemeenschappen niet in de steek. Succes dus!

F. K. te Amersfoort


De huidige ontwikkelingen binnen de kerk zoals jullie die schetsen raken mij tot in het diepst van mijn ziel.
Ik steun dit project dan ook van harte. Kan ik ook als leek mee participeren in dit project?
Ik wil graag actief zijn op dit punt. Graag hoor ik van u.

M. van den I. Utrecht


Een oproep tot ongehoorzaamheid is in wezen een oproep tot trouw aan datgene wat ten diepste in jezelf leeft.
Geloven valt niet in van bovenaf gegeven regels te vatten. C. W.


Al eerder aangegeven dat wij nu 50 jaar in de tijd zijn teruggaan en hier pas ik voor. Celibaat opheffen dan krijgen wij ook meer priesters die met hun beide benen op de grond staan en zal het misbruik binnen de kerk ook afnemen.
De kerk draait op vrijwilligers, deze blijven omarmen anders zijn er nog meer gelovigen die de kerk de rug toe keren. Wij hebben een schitterende geloofsgemeenschap maar ik merk nu dat dit door de Bisschoppen/Paus teniet wordt gedaan. Niet alleen in Utrecht.

CGM de H.-L. te Utrecht


In de PV vergadering van 15 nov. zal ik als voorzitter van de LR van onze geloofsgemeenschap een schrijven inbrengen in de vergadering, dat synchroon loopt met het manifest Dringend Appèl.
Ons protest wordt gedragen door de PG en de LR. Jullie Appel zal ik daaraan toevoegen.

J. M. te M.


Hoewel het voor mij van belang is dat we met de kerkleiding in gesprek blijven, ben ik van mening dat de eenzijdige wijze van oplegging van steeds weer nieuwe - onhaalbare - regels niet meer acceptabel is.
Vooral omdat protest door de (woordvoerder van) de bisschop met dedain wordt afgedaan als onbelangrijk.

A. D. te B.


Ik onderschrijf het Appèl volledig.
Mijn ervaring: bisschop Eyck trekt zich hier niets van aan.
Daarom mijn dringende en vurige wens Organiseer en coördineer dit B I S D O M B R E E D
Dat is mij/ons niet gelukt. Bewerk Kerk- en locatiebesturen en ( de vakbond van) de pastoraalwerk(st)ers.

I. F. te W.


Ik ben werkzaam in het bisdom Groningen en daar worden de voorschriften iets afgezwakt en wat vriendelijker gebracht, maar het zijn dezelfde ontwikkelingen.
De priester blijkt belangrijker dan de geloofsgemeenschap. Parochianen en p.w.'s worden naar de zijlijn geschoven.

H. van S-T te Zuidhorn


Ik steun het appèl omdat het tweede Vaticaans concilie ons het recht geeft onze overtuiging aan de kerkleiding kenbaar te maken.
Ik onderschrijf de bezwaren tegen de richtlijnen van het aartsbisdom.
Ik wil laten weten dat ik niet wens dat mijn bisdom (Rotterdam) deze richtlijnen zal volgen.

A.B. te Barendrecht


Ik ben het helemaal eens met alle punten.
Vooral de rol van de vrouw in de kerk is zeer belangrijk. Wat moet de kerk beginnen zonder al deze vrijwilligers.

M. K-S te Veenendaal


Meer en meer wordt door deze regelgeving het leven uit ons geloven gehaald; opgesloten in een keurslijf van ge- en verboden.
Waarom niet wat meer geloof en vertrouwen in de Eeuwige door wie wij allemaal, inclusief 'de kerk' gedragen worden.?

C. B. pastoraal werker


In onze parochie hebben zich zulke ontwikkelingen afgespeeld....dat zo'n appèl hard nodig is.
Precies zoals velen in jullie "opmerkingen" is terug te vinden!
De hele klachtengang is er in ons bisschoppelijk beleid. ( afbraakbeleid).

G.R te Valkenswaard


Ik vind het zo triest dat de priesters zo onderdanig zijn en niet in het verweer durven te komen omdat met hel en verdoemenis wordt gedreigd door de bisschop

J.M. te Riele


Ik verneem van familie in het bisdom Utrecht, die zeer betrokken is bij (voorbereiding van) liturgie, preekbeurten, acties in parochies, enz. dat de situatie die u beschrijft inderdaad in meerdere opzichten alarmerend is.
Ik deel die visie op de situatie. Daarom ondersteun ik van harte uw appèl.

J.M. voormalig generaal overste


Alles wat er sinds het 2e Vaticaans Concilie is opgebouwd, wordt zonder meer teruggedraaid.
Niet de mensen zijn belangrijk maar alleen de macht van het instituut kerk moet gehandhaafd blijven. Het is verdrietig dit te moeten constateren.
Velen zijn tot in hun ziel gekwetst.

L. v.d. H. te Voorburg


Geloof en dwang gaan niet samen; de geforceerdheid van de aanpak staat me tegen.
Bovendien zijn de geloofsgemeenschappen zelf te weinig gehoord en hebben zij geen gelegenheid gekregen alternatieven aan te dragen.

T. B.  pastor


Ik ga zelf als vrouw voor in woord en communieviering en vind het erg belangrijk dat dit kan blijven bestaan.
We moeten niet weer terug naar een priesterkerk maar naar een mensenkerk en gemeenschap.

M K. te S


Omdat je deze geluiden steeds minder hoort in de kerk....En ik erg blij ben met wat jullie doen.
Ik ondersteun het van harte....Ja er zit toch zoveel moois, inspirerends, bevrijdends, waars in de christelijk-katholieke traditie...

M.M. te H


De leer lijkt steeds belangrijker te worden dan het leven. Het beleid van de bisschoppen doodt meer dan het opwekt en stimuleert.

Ch. v.d. te Utrecht


40 jaar geleden vanuit Den Bosch beter Orthen, en vond in de prov. Utrecht een soortgelijke gemeenschap als die van de San Salvatorkerk aan het Schaarhuisplein.
Jawel, de kerk, door de bisschop van 's-Bosch terzijde geschoven en nu praktisch leeg staat. Een kerk waaraan vele parochianen destijds aan gewerkt hebben. Hun ziel en zaligheid erin gelegd.
Om dit te voorkomen wil ik graag mijn steun betuigen aan dit appel, ik vind het moedig.
Zonder dwarsliggers kan het spoor niet meer rechtdoor......

G.A. V.


Alles wordt onder onze handen weggeslagen . het is verontrustend en als liefdeloos ervaren . Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

A. S.


Via deze mail wil ik mijn steun geven aan het bezield Verband Utrecht. Ik ben opgegroeid in Bilthoven waar ik tot mijn 21e naar de Onze Lieve Vrouwe Parochie in Bilhoven ben gegaan. Een geweldige parochie die mijn hart gestolen heeft (mede dankzij Weersink en Oostvogel).

Inmiddels woon ik al zo'n 17 jaar in Friesland. Nooit heb ik meer een plek kunnen vinden zoals de parochie in Bilthoven. Juist de vrijheid die er was, de open deuren voor echt iedereen en de warmte van alle diensten prikkelde mij en maakte dat ik op mijn 16e bewust gedoopt ben.
Mijn moeder gaat nog steeds naar deze parochie en af en toe ga ik met haar mee.
Als de regels doorgaan zoals ze nu worden ingezet gaat er veel verloren. Vooral veel warmte, rust en omarming die, in mijn ogen, zo belangrijk is om je verbonden te voelen en welkom.

Heel veel succes met jullie actie om de katholieke kerk te behouden zoals ze er nu waren, open, vrij, warm en voor iedereen.

Met vriendelijke groeten,

N.F.


Later meer reacties