Welkom
 
Welkom op de homepagina van de website van Bezield verband Utrecht

Verbod op Woord- en Communievieringen?

Wij zijn erg ongerust. In zijn onlangs verschenen en breed verspreide pastorale brief bij gelegenheid van het “Jaar van de Eucharistie” maakt kardinaal Eijk bekend dat hij in zijn aartsbisdom paal en perk wil gaan stellen aan Woord- en Communievieringen. Uitsluitend nog als noodoplossing in het geval er bij een geplande eucharistieviering door onvoorziene omstandigheden een priester onverwacht uitvalt, en dan alleen nog maar volgens een korte ritus. 

We weten dat een dergelijk verbod de doodsteek zal betekenen voor veel lokale geloofsgemeenschappen, dat slechts een handjevol mensen bereid is zich bij een Eucharistisch Centrum aan te sluiten en dat het overgrote deel van de gelovigen de kerk de rug zal toekeren of overstapt naar avondmaalsvieringen in een nabijgelegen PKN-kerk.

Klik hier voor de website van het Aartsbisdom over het Jaar van de Eucharistie met daarin de tekst van de pastorale brief van de kardinaal

Klik hier voor enkele citaten uit de adventsbrief van kardinaal Eijk over de Woord- en Communievieringen


Klik hier voor onze nieuwsbrief van 21 oktober 2019 Verbod op Woord- en Communievieringen?

Klik hier voor onze nieuwsbrief van  2 december 2019 Vervolg verbod op woord- en communievieringen?

 

Reactie van Gerard de Wit (em. Pastoor Maartensdijk)  n.a.v. Nieuwsbrief BVU over Woord en Communievieringen (okt. 2019)

Beste Ad, met velen deel ik je bezorgdheid en onrust. Komen we voor een stopbord te staan, en houdt alles daarmee op? Ik heb met mijn bijna 91 jaar geen taken meer te vervullen, al mag ik hier in het fraterhuis nog af en toe invallen om een eucharistieviering te doen. Daar ben ik dan blij mee. Maar toen ik op sacramentsdag 2019 voorging in de eucharistie heb ik op mijn eigen wijze juist de nadruk gelegd op de mogelijkheden van de Woord- en communiedienst. De oude katechismus uit mijn kindertijd had een hoofdstuk over het Misoffer en een ander over het "sacrament des Altaars". Ik heb me in de loop der jaren vaak verbaasd over deze tweedeling, maar in bijgaande overweging vond ik juist de ankers om de hieronder staande overweging te houden.
Gerard de Wit
Klik hier voor de tekst van zijn overweging. 


Klik hier voor de kritische reactie in een open brief aan de kardinaal van 22 emeriti priesters, diakens en pastoraal werkenden onder de titel "Meedenken met de aartsbisschop".


Klik hier voor een samenvatting van de kritische reactie van theoloog Cor Arends in DE ROEROM van 21 november 2019 onder de titel "
Verheven theologie, harde reorganisatie". Een citaat: "Katholieken worden nu verplicht naar de eucharistische centra te gaan als er in de eigen kerk geen eucharistie is. Wat moet er gebeuren met deze kerken. Die gaan dicht op die zondagen, zo stelt de kardinaal voor. Het is schokkend om dit te lezen.....". Klik hier voor een weergave van zijn hele reactie in "De Bezieling" van 21 november 2019.


Klik hier voor een kritische reactie van
Drs. Ko Schuurmans, gepensioneerd  liturgist van het Bisdom van Haarlem - Amsterdam met als titel: "Het uitreiken van de communie in Woord- en gebedsdiensten aan banden?"

 

Klik hier voor een reactie van Paul Steverink uit Groningen waarin hij o.m. vertelt over een Small Christian Community in Kenia waar de priester er voor zorgde dat er altijd gewijde hosties bij de catechist thuis bewaard bleven en uitgereikt werden tijdens vieringen zonder priester.

 

 

Meervoudig gebruik van kerkgebouwen

Op veel plaatsen in het aartsbisdom en ook daar buiten, oriënteren geloofsgemeenschappen zich op mogelijkheden om door het inrichten van hun kerk voor multifunctioneel gebruik -al dan niet in samenwerking met de plaatselijke PKN-gemeente-  deze voor de geloofs- en dorpsgemeenschap te behouden. Daar zijn inmiddels een aantal succesvolle voorbeelden van. Bij alle voorbeelden ging het tot dusverre om het terugkopen van aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen omdat kardinaal Eijk het multifunctioneel inrichten van een gewijde kerk niet toestaat. Hij wil dat bij een kerksluiting de gelovigen zich aansluiten bij het door hem aangewezen eucharistisch centrum. Daarom verbiedt hij ook sacramentele vieringen in zo’n kerkgebouw.

Nu is er een hoopgevend bericht uit het bisdom Roermond. De nieuwe bisschop Harrie Smeets heeft recent in een multifunctioneel ingerichte, nog steeds gewijde kerk, het vieringengedeelte opnieuw ingezegend. Daar mogen dus ook weer eucharistievieringen plaatsvinden. Dit geheel in lijn met het beleid van Mgr. Wiertz die regelmatig te kennen heeft gegeven geen kerken in dorpen te willen sluiten.

We hopen dat dit voorbeeld een stimulans kan zijn voor andere geloofsgemeenschappen om met nog meer vasthoudendheid een dergelijke oplossing na te streven. We verwachten dat meer bisschoppen dit voorbeeld gaan volgen.

Klik hier voor de tekst van het krantenbericht

 

Interview kardinaal Eijk in De Gelderlander

In een interview met De Gelderlander van 14 september 2018 baarde kardinaal Eijk opzien met de uitspraak dat het aartsbisdom Utrecht over tien jaar nog hooguit 15 kerken zal tellen waar de eucharistie kan worden gevierd (nu nog 280 kerken). Hij geeft aan dat 10 procent van de parochies feitelijk failliet is, 10 procent nog ‘rijk’ is en de overige parochies in de gevarenzone verkeren. ‘De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij’, zegt de kardinaal, ‘maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen’.

Klik hier voor de tekst van het interview.

Deze nieuwe prognose van kardinaal Eijk is nog beduidend ongunstiger dan in zijn toekomstschets van vier jaar geleden.

Als Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest zijn wij van mening dat tenminste een deel van de terugloop in het aartsbisdom een direct of indirect het gevolg is van zijn beleid van opheffen en samenvoegen van geloofsgemeenschappen, massale kerksluitingen en aanscherping van regels en verboden. Daarom hebben wij op 1 oktober een open brief gestuurd aan de kardinaal.
Klik hier voor de tekst van onze brief.

Klik hier voor de reactie van René Grotenhuis op het interview.

In memoriam Gerard Zuidberg

Gerard Zuidberg is zaterdagavond 2 juni 2018 op 82-jarige leeftijd overleden. In het bijzijn van zijn vrouw Marie-José en zijn huisgenoten Gerard en Liesbeth is hij na een kort ziekbed heengegaan.
Vrijdag 8 juni was de uitvaartdienst in de Sint Maartenskerk, Maartensdijk.
Gerard is daarna begraven op het ernaast gelegenheid kerkhof.
Klik hier naar de pagina met het in memoriam.
 

 

Samen bouwen in vertrouwen

Dat is de titel van het beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch dat Mgr. Gerard de Korte onlangs (okt. 2016) heeft gepubliceerd. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen. ​Mgr. ​De Korte neemt ​op een aantal belangrijke punten afstand van het beleid van ​zijn voorganger ​Mgr. Hurkmans ​en ​hulpbisschop ​Rob Mutsaerts​, en ​indirect ook van belangrijke uitgangspunten in het beleid ​van kardinaal Eijk.
Wellicht kan dit beleidsplan ook inspirerend en bemoedigend werken voor geloofsgemeenschappen uit andere bisdommen.

Klik hier voor de integrale tekst van het beleidsplan

Klik hier voor enkele opmerkelijke ​passages uit het beleidsplan.

Deze passages zouden ook stimulerend kunnen werken in de stad Utrecht waar momenteel een project loopt om invulling te geven aan het begrip "Wijkplaats"​voor geloofsgemeenschappen waarvan de kerk gesloten is of gaat worden. De bedoeling is dat "wijkplaats" een breder begrip gaat worden dan het door kardinaal Eijk strak afgebakende begrip "pastoraal steunpunt".

 

Professorenmanifest

"Over het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in het aartsbisdom Utrecht"?

Onder deze titel heeft de initiatiefgroep Professorenmanifest een 2e manifest uitgebracht. Evenals de recente spraakmakende publicatie van Jozef Wissink (zie hieronder), is dit manifest een aanklacht tegen het catastrofale beleid van kardinaal Eijk en een pleidooi voor het stimuleren in plaats van het opheffen van lokale geloofsgemeenschappen.
Klik hier voor meer informatie over het 2e Professorenmanifest. Ook voor publiciteit en reacties
Klik hier voor de volledige tekst van het 2e Professorenmanifest
Klik hier om steun te betuigen of een reactie te geven op het 2e Professorenmanifest

"De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk"

Onder deze titel heeft Jozef Wissink (priester en emeritus hoogleraar theologie) recentelijk een openbare publicatie uitgebracht, waarin hij stelling neemt tegen het beleid van kardinaal Eijk. De kardinaal daarop ongekend fel gereageerd.

Ga voor meer informatie en een overzicht van reacties naar de pagina van Jozef Wissink