Klik hier om aan te passen
Welkom
 
Welkom op de homepagina van de website van Bezield verband Utrecht

Meervoudig gebruik van kerkgebouwen

Op veel plaatsen in het aartsbisdom en ook daar buiten, oriënteren geloofsgemeenschappen zich op mogelijkheden om door het inrichten van hun kerk voor multifunctioneel gebruik -al dan niet in samenwerking met de plaatselijke PKN-gemeente-  deze voor de geloofs- en dorpsgemeenschap te behouden. Daar zijn inmiddels een aantal succesvolle voorbeelden van. Bij alle voorbeelden ging het tot dusverre om het terugkopen van aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen omdat kardinaal Eijk het multifunctioneel inrichten van een gewijde kerk niet toestaat. Hij wil dat bij een kerksluiting de gelovigen zich aansluiten bij het door hem aangewezen eucharistisch centrum. Daarom verbiedt hij ook sacramentele vieringen in zo’n kerkgebouw.

Nu is er een hoopgevend bericht uit het bisdom Roermond. De nieuwe bisschop Harrie Smeets heeft recent in een multifunctioneel ingerichte, nog steeds gewijde kerk, het vieringengedeelte opnieuw ingezegend. Daar mogen dus ook weer eucharistievieringen plaats vinden. Dit geheel in lijn met het beleid van Mgr. Wiertz die regelmatig te kennen heeft gegeven geen kerken in dorpen te willen sluiten.

We hopen dat dit voorbeeld een stimulans kan zijn voor andere geloofsgemeenschappen om met nog meer vasthoudendheid een dergelijke oplossing na te streven. We verwachten dat meer bisschoppen dit voorbeeld gaan volgen.

Klik hier voor de tekst van het krantenbericht

 

Interview kardinaal Eijk in De Gelderlander

In een interview met De Gelderlander van 14 september 2018 baarde kardinaal Eijk opzien met de uitspraak dat het aartsbisdom Utrecht over tien jaar nog hooguit 15 kerken zal tellen waar de eucharistie kan worden gevierd (nu nog 280 kerken). Hij geeft aan dat 10 procent van de parochies feitelijk failliet is, 10 procent nog ‘rijk’ is en de overige parochies in de gevarenzone verkeren. ‘De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij’, zegt de kardinaal, ‘maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen’.

Klik hier voor de tekst van het interview.

Deze nieuwe prognose van kardinaal Eijk is nog beduidend ongunstiger dan in zijn toekomstschets van vier jaar geleden.

Als Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest zijn wij van mening dat tenminste een deel van de terugloop in het aartsbisdom een direct of indirect het gevolg is van zijn beleid van opheffen en samenvoegen van geloofsgemeenschappen, massale kerksluitingen en aanscherping van regels en verboden. Daarom hebben wij op 1 oktober een open brief gestuurd aan de kardinaal.
Klik hier voor de tekst van onze brief.

Klik hier voor de reactie van René Grotenhuis op het interview.

In memoriam Gerard Zuidberg

Gerard Zuidberg is zaterdagavond 2 juni 2018 op 82-jarige leeftijd overleden. In het bijzijn van zijn vrouw Marie-José en zijn huisgenoten Gerard en Liesbeth is hij na een kort ziekbed heengegaan.
Vrijdag 8 juni was de uitvaartdienst in de Sint Maartenskerk, Maartensdijk.
Gerard is daarna begraven op het ernaast gelegenheid kerkhof.
Klik hier naar de pagina met het in memoriam.
 

DE KERK VAN DE TOEKOMST; door welke tekenen van de tijd laten we ons leiden?

Onder deze titel organiseerde Bezield Verband Utrecht op zaterdagmiddag 2 juni 2018 een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Daarbij waren als speciale gasten aanwezig:

- Annemiek Schrijver. We kennen haar wellicht van de KRO-NCRV documentaireserie ”De Verwondering”. Vanmiddag is ze onze gids en ondervrager.
- Janneke Steegeman. Zij is theologe (vorig jaar theologe des vaderlands) en een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT).
- Herman Achterhoek. Pastor, actief in kerkopbouw, en auteur van het recente boek “De tijd kantelt. Voor wie erin gelooft” waarin hij een bijdrage levert aan de zoektocht naar de toekomst voor geloven en kerk.
- Marinus van de Berg. Hij is verpleeghuispastor en auteur van vele artikelen en boeken over verlieservaringen en rouwverwerking
En dan is er een bijzondere áfwezige. Iemand die er dolgraag bij had willen zijn: Gerard Zuidberg, bezielend boegbeeld en onvermoeibaar voortrekker van Bezield Verband Utrecht. Gerard is in de laatste fase van zijn ziekte en niet meer in staat hier aanwezig te zijn. Hij bedankt ons schriftelijk “voor de hartelijke verbondenheid, vertrouwen in elkaars kracht en vooral geloof in een vriendelijke, hartverwarmende kerk, de kerk van de toekomst. 
In de daaropvolgende avond/nacht is Gerard overleden.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst
 

Interview kardinaal Eijk

In Trouw van 26 januari 2018 verscheen een interview onder de kop "Kardinaal Eijk: ‘De paus moet duidelijkheid scheppen over hertrouwde katholieken’". In dat interview keek kardinaal Eijk ook terug op de afgelopen 10 jaar van zijn bewind. Daaruit komt hij naar voren als een standvastig maar barmhartig redder van zijn bisdom.

 

Klik hier voor de weergave van het interview in Trouw

 

In het interview verwijst hij ook enkele keren naar ons als Bezield Verband Utrecht. Zo zegt hij onder andere:
“Dat neem ik Bezield Verband ook een tikkeltje kwalijk. Ze hebben ons beleid verkeerd voorgesteld en dat hebben ze volgehouden, ook nadat onze woordvoerder dit gecorrigeerd had.”

 

In Trouw van 7 maart 2018 is onze reactie gepubliceerd met een alternatieve visie op 10 jaar bewind van Mgr. Eijk.
Klik hier voor de reactie van Bezield Verband Utrecht in Trouw

 

In Trouw van 15 maart reageert de woordvoerder van het aartsbisdom op onze opinie met een korte lezersreactie.
Klik hier voor de tekst.
In deze reactie ontkent kardinaal Eijk opnieuw dat hij degene is die kerken sluit. "Dat doen zijn pastoors." Het lijkt ons voor iedereen duidelijk dat de kardinaal hier zijn verantwoordelijkheid probeert te ontlopen. Hij, en alleen hij, is de baas in het bisdom. Hij bepaalt op gedetailleerde manier het beleid, iedereen die daarvan afwijkt, wordt direct geconfronteerd met de consequenties. Er is er ook volgens het canonieke recht maar één die beslist over het al dan niet sluiten van een kerk en dat is de bisschop, in dit geval dus de kardinaal. Overigens meestal, maar niet altijd,op advies van de betreffende pastoor.

De redactie van Trouw heeft de dag na de publicatie van het interview in een Opinie nog een reactie gegeven op uitspraken van de kardinaal.
Klik hier voor de opinie van Trouw van 27 januari 2018

Prof. Jan Stoop, een van de hoogleraren van de initiatiefgroep Professorenmanifest, heeft als reactie op het interview met kardinaal Eijk onder persoonlijke titel een artikel gepubliceerd over het thema hertrouwde katholieken. De kardinaal spreekt zich in het interview radicaal uit tegen het uitreiken van de communie aan gehuwd gescheidenen. Hij spreekt zich ook expliciet uit tegen de benadering van paus Franciscus van deze situatie.
Klik hier voor het artikel van prof. Jan Stoop.

 

Samen bouwen in vertrouwen

Dat is de titel van het beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch dat Mgr. Gerard de Korte onlangs (okt. 2016) heeft gepubliceerd. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen. ​Mgr. ​De Korte neemt ​op een aantal belangrijke punten afstand van het beleid van ​zijn voorganger ​Mgr. Hurkmans ​en ​hulpbisschop ​Rob Mutsaerts​, en ​indirect ook van belangrijke uitgangspunten in het beleid ​van kardinaal Eijk.
Wellicht kan dit beleidsplan ook inspirerend en bemoedigend werken voor geloofsgemeenschappen uit andere bisdommen.

Klik hier voor de integrale tekst van het beleidsplan

Klik hier voor enkele opmerkelijke ​passages uit het beleidsplan.

Deze passages zouden ook stimulerend kunnen werken in de stad Utrecht waar momenteel een project loopt om invulling te geven aan het begrip "Wijkplaats"​voor geloofsgemeenschappen waarvan de kerk gesloten is of gaat worden. De bedoeling is dat "wijkplaats" een breder begrip gaat worden dan het door kardinaal Eijk strak afgebakende begrip "pastoraal steunpunt".

Reactie kardinaal Eijk op Noodkreet aan paus Franciscus

“Vriendelijk dank voor de bovengenoemde brief waarin u via uw kanselier te kennen geeft dat de staf van het aartsbisdom van ons schrijven kennis heeft genomen. Verder schrijft u dat u over ons “boekwerk” verder geen oordeel heeft, en dat u, omdat het niet bestemd is voor u maar voor de paus, afziet van een nadere reactie.Wij vinden uw brief bijzonder teleurstellend, en ongetwijfeld geldt dat ook voor de inmiddels meer dan 12.500 steunbetuigers uit meer dan 100 lokale geloofsgemeenschappen.”

Aldus een zinsnede uit onze antwoordbrief aan kardinaal Eijk die met een brief van 21 mei 2015 naar Bezield Verband Utrecht reageerde op onze aanbieding van de resultaten van de Noodkreet aan Paus Franciscus op 1 april 2015 aan het bisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht.

  •  Klik hier voor de tekst van onze antwoordbrief van 18 juni 2015
  •  Klik hier voor de complete tekst van de brief van de kardinaal van 21 mei 2015
  •  Klik hier voor de uitnodigingsbrief van 23 maart 2015 aan kardinaal Eijk, met het verzoek om met ons in gesprek te gaan.
  •  Klik hier voor de aanbiedingsbrief van 1 april 2015 aan de kardinaal die we samen met de publicatie aan de deur hebben overhandigd.
  •  Klik hier voor verslagen en artikelen in de media over dit evenement.

Bezoek aan het Vaticaan

Op maandag 27 april 2015 zijn wij met een delegatie van 7 personen naar Rome vertrokken om onze noodkreet zo breed mogelijk in het Vaticaan te verspreiden en zo dicht mogelijk bij de paus te krijgen.Van tevoren hebben we een aantal exemplaren aan de pauselijke Nuntius in Den Haag overhandigd, die deze met een begeleidende brief heeft doorgestuurd naar de Congregatie van de Clerus, de Congregatie van de Bisschoppen en het Staatssecreteriaat van de paus.

In het Vaticaan zijn wij op verschillende plaatsen met opmerkelijke openheid ontvangen door verschillende hoogwaardigheidsbekleders, en onze publicaties zijn zowel direct als indirect op alle belangrijke plekken terechtgekomen.
Klik hier voor de Nederlandse publicatie.
Klik hier voor de Engelstalige publicatie.
Klik hier voor Engelstalige flyer, die we o.a. gebruiken voor de internationale pers en media.
Klik hier voor de Spaanstalige flyer die we hebben proberen te overhandigen aan de paus persoonlijk en aan mensen uit zijn onmiddelijke omgeving
Klik hier voor de begeleidende brief aan de nuntius.

Klik hier voor een verslag van ons bezoek aan Rome 
Voor een overzicht van de ontvangen reacties op de Noodkreet, klik hier.
Voor een overzicht van de stroom aan publiciteit over de Noodkreet, klik hier

Professorenmanifest

"Over het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in het aartsbisdom Utrecht"?

Onder deze titel heeft de initiatiefgroep Professorenmanifest een 2e manifest uitgebracht. Evenals de recente spraakmakende publicatie van Jozef Wissink (zie hieronder), is dit manifest een aanklacht tegen het catastrofale beleid van kardinaal Eijk en een pleidooi voor het stimuleren in plaats van het opheffen van lokale geloofsgemeenschappen.
Klik hier voor meer informatie over het 2e Professorenmanifest. Ook voor publiciteit en reacties
Klik hier voor de volledige tekst van het 2e Professorenmanifest
Klik hier om steun te betuigen of een reactie te geven op het 2e Professorenmanifest

"De verwoesting van een bisdom: het masterplan van kardinaal Eijk"

Onder deze titel heeft Jozef Wissink (priester en emeritus hoogleraar theologie) recentelijk een openbare publicatie uitgebracht, waarin hij stelling neemt tegen het beleid van kardinaal Eijk. De kardinaal daarop ongekend fel gereageerd.

Ga voor meer informatie en een overzicht van reacties naar de pagina van Jozef Wissink

“We voelen ons beroofd en gedeporteerd”

Aldus de verzuchting van een van de deelnemers aan een bijeenkomst over een opgelegde kerksluiting in het Oosten van het aartsbisdom Utrecht. Zware woorden, maar wel begrijpelijk door heftige emoties van boosheid, verontwaardiging en ongeloof als mensen beginnen te beseffen dat, ondanks de bezwaren en creatieve oplossingen die ze hebben ingebracht, hun kerk toch gesloten gaat worden en vieringen in hun eigen gemeenschap verboden worden. En dat alles met als argumenten: financiële tekorten en te weinig pastores.

Klik hier voor de volledige tekst van onze nieuwsbrief van mei 2014


 

Website “Haal de paus naar Nederland”.

Op de website www.pausnaarnederland.nlwordt opgeroepen om paus Franciscus naar Nederland te halen.
Vanuit Bezield Verband Utrecht ondersteunen wij deze oproep van harte en hebben daar ook een nieuwsbrief over doen uitgaan.
We roepen alle bezoekers van deze website op www.pausnaarnederland.nlte bezoeken en de oproep te steunen door het formulier in te vullen.
Op dit moment (februari 2014) hebben we ca. 4.500 reacties. De vaak ontroerende reacties kunt u ook op die site lezen.
 

“Kardinaal Eijk blokkeert bezoek paus Franciscus

Eijk zou bang zijn geweest voor gebrek aan animo in Nederland”

Aldus de kop van het voorpagina artikel in Trouw van 1 februari 2014 (klik hier voor de volledige tekstklik hier voor het achtergrondartikel)

Het is echter aannemelijk dat Mgr. Eijk bang is voor precies het tegenovergestelde. Overal waar de paus verschijnt roept hij immers veel enthousiasme op, zowel bij rooms-katholieken als andersdenkenden. Zou de kardinaal niet koste wat kost willen voorkomen dat hij door een pausbezoek nog meer geïsoleerd raakt? Zijn beleid van mega-fusies, massale kerksluitingen en strikte regels staat immers haaks op wat paus Franciscus voortdurend uitdraagt.

 

Lees meer...

“Kerken zo veel mogelijk open”, een ommekeer in het bisschoppelijk beleid?

Dat is de titel van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 7 december jl. waarin bisschop Gerard de Korte in een interview aangeeft het oneens te zijn met kardinaal Eijk over kerksluitingen en parochiefusies. Een citaat:
“In het aartsbisdom moeten parochianen na het sluiten van gebouwen naar een parochie verderop (eucharistisch centrum, red.). Maar in het Noorden zal De Korte er alles aan doen om vieringen lokaal in stand te houden, ook als de kerken dicht moeten.”
“Als je een kerk sluit en je zegt dat de parochianen voor de mis naar een volgend dorp moeten, dan komt 70% niet meer. Dan ben je als het ware je kerk aan het vernietigen.”
Klik hier voor het volledige artikel