Associatie van geloofsgemeenschappen “Wij gaan door”


Inleiding

Dit initiatief richt zich op geloofsgemeenschappen die in hun voortbestaan bedreigd worden door het bisschoppelijk beleid van strikte richtlijnen, grootschalige fusies, gedwongen kerksluitingen en verbod op vieringen in de eigen gemeenschap. Doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en om te komen tot een krachtenbundeling van geloofsgemeenschappen, die elkaar steunen en gezamenlijk naar buiten treden, zowel naar kerkelijke instanties (bisschoppen, Vaticaan en direct naar de paus) als naar de media.

Wij zijn als Bezield Verband Utrecht momenteel bezig reacties te inventariseren van geloofsgemeenschappen die in een dergelijke situatie zijn gekomen. Wij willen via deze webpagina ervaringen uitwisselen.

Wij zijn bezig met het opzetten van een pool van voorgangers die ingeschakeld kunnen worden door een geloofsgemeenschap uit parochies waar het pastorale team dusdanig klein geworden is dat er geen pastores meer beschikbaar worden gesteld voor lokale vieringen.

Enkele citaten

Na en aangekondigde kerksluiting zijn uitsluitend nog toegestaan ”in zeer beperkte mate”, “louter incidenteel”, “onder strikte voorwaarden” de volgende liturgische vieringen:
• avondwake
• uitvaart
• huwelijksviering
• liturgische viering huwelijksjubileum
• schoolviering
• viering patroonsfeest
• viering traditionele festiviteiten
(Uit brief Mgr. Eijk aan parochiebesturen van 12 maart 2014)

“Het is beter dat een gemeenschap op zondag bij elkaar komt om te vieren - ook al is er dan geen sprake van eucharistie - dan geen viering houden of naar elders trekken waar wel eucharistie gevierd werd.”
(Bisschoppen Bernard Mőller, Huub Ernst en Klaus Hemmerle)

Citaat uit recente brief van een geloofsgemeenschap aan hun pastoor:
“Wij zijn een vitale geloofsgemeenschap met een groot aantal vrijwilligers en goed bezochte vieringen. Wij zijn als parochianen in staat en bereid de financiële middelen op te brengen om onze exploitatie, inclusief het onderhoud van onze kerk, sluitend te maken. Bovendien is er nog een aanzienlijk banksaldo. Wij kunnen zelf voorzien in onze voorgangers (lekenvoorgangers en door ons zelf betaalde pastores). Wij hebben daarom besloten dat we gewoon doorgaan met onze vieringen in onze eigen, nog steeds gewijde kerk en dat we ons daarbij geen onbeargumenteerde beperkingen laten opleggen. Wij blijven vieren zoals we dat al decennia doen. In verbondenheid met de RK wereldkerk en traditie. En dat allemaal zolang onze kerk niet door een definitief bisschoppelijk decreet tot onttrekking aan de eredienst wordt getroffen.”

Antwoord van de pastoor:
“Als we jullie vanaf 5 juli 2014 nog 1x per maand een viering onder leiding van eigen parochianen toestaan is dat ons beleid en het is niet de bedoeling dat jullie dat beleid negeren. Pastoraal werkers en diakens vallen niet onder de categorie ‘eigen parochianen’ en kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de pastoor evenmin in vieringen voorgaan.” “Bovendien is het ook niet de taak van parochianen om zelf een priester of andere voorganger te zoeken. Priesters zijn niet beschikbaar. Mocht dat wel zo zijn dan kunnen zij, gelet op het bestuursbesluit, niet in jullie kerk voorgaan. “

Reactie van de geloofsgemeenschap:
“Begrijpen wij het goed, dat u ons onder dwang onze kerk afpakt, onze vieringen verbiedt, onze hechte geloofsgemeenschap opheft, dat u het geld dat wij met dubbeltjes en kwartjes hebben gespaard (onze bankrekening) ons ontneemt, en dat, als u onze kerk verkoopt, de opbrengst gebruikt gaat worden voor het oplossen van financiële problemen elders in de parochie?”

OLV van Goede Raad, Beverwijk

Deze geloofsgemeenschap heeft al vanaf 2006 hun kerk gekraakt en bezet, nadat het parochiebestuur de kerk gesloten had. Na een lange vruchteloze beroepsprocedure bij het Vaticaan doen ze nu met een videoboodschap een hartstochtelijke oproep aan de paus om te helpen hun kerk open te houden.

Dear Pope Francis,
Our inspiring and energetic community of faith, "Our Lady of Good Counsel" at Beverwijk in the diocese Haarlem-Amsterdam, is in immediate peril. Please help us to survive. We desperately need your aid. We humbly beg you to view our video message.

Klik hier voor een artikel over de videoboodschap in het Noordhollands Dagblad

De videoboodschap aan Paus Franciscus treft u aan op:  http://youtu.be/LB4fQox9oWs