Handleiding oprichting Vereniging en Stichting

Het oprichten van een stichting of vereniging

Inleiding

Met het zetten van een handtekening onder het fusiekontrakt hebben de oorspronkelijke parochies in het fusieproces al hun bezittingen en zeggenschap overgedragen aan de nieuw opgerichte fusieparochie.

Veel geloofsgemeenschappen realiseren zich de consequenties daarvan pas in een later stadium. Het komt helaas al te vaak voor dat er in de nieuwe parochie vervolgens spanningen gaan ontstaan tussen de lokale geloofsgemeenschap enerzijds en het centrale parochiebestuur en de pastoor anderzijds. De lokale geloofsgemeenschap ervaart de gevolgen van het verlies van autonomie, en de garanties in het fusiecontract m.b.t. tot behoud van identiteit en eigenheid blijken weinig waarde te hebben.

In die situatie ontstaat regelmatig de behoefte om opnieuw zelf aan eigen fondsvorming te gaan doen. Dit kan het eenvoudigst door het oprichten van een onafhankelijke stichting.

Statuten

Zie hieronder voor een voorbeeld van de statuten van een dergelijke stichting.

De notariskosten voor het oprichten van een stichting bedragen ca.€ 500,- all-in, maar vaak is daar over te onderhandelen, zeker als het om een ideële stichting gaat.

Waarschuwing

Wat het generen van financiële middelen betreft, dat kan niet uit de gemeenschapskas want die is eigendom van de centrale parochie. En oprichting van een dergelijke stichting wordt al snel als een subversieve daad gezien. De bestuursleden van de Antoniusparochie te Best zijn formeel om die reden ontslagen. Zie: http://bezieldverbandutrecht.nl/index.php/red-de-vitale-gemeenschappen/bezielde-lokale-gemeenschappen#Antoniusparochie).

Het beste werkt dit als de stichting zonder veel publiciteit wordt opgericht, met een onafhankelijk bestuur van zeer betrouwbare en competente mensen (bij voorkeur geen functionarissen van jullie gemeenschap vanwege hun kwetsbaarheid) en zelf financiële middelen gaat genereren, waarmee ook de evt. voorgeschoten oprichtingskosten gedekt kunnen worden.

Als er vanwege een dreigend conflict met het bisdom openlijk geld geworven gaat worden bij de gemeenschapsleden moet je uiterst voorzichtig zijn, omdat het zonder meer wegsluizen van kerkbijdragen via een stichting in elk geval binnen het kerkelijk recht onrechtmatig is. Maar dat is gemakkelijk op te lossen (zorgvuldig publicitair) als mensen hun gift in twee bijdragen storten, een als kerkbijdrage en een aan de stichting. Hieronder een voorbeeld van een tekst om het verband aan te geven met de Actie Kerkbalans.

"Samenhang met Actie Kerkbalans
De stichting heeft allerminst de bedoeling om de Actie Kerkbalans op enige wijze tegen te werken of van binnenuit te ondermijnen. Gezinnen die via de Actie Kerkbalans hun bijdrage aan de parochie willen leveren moeten dat zeker blijven doen. Maar omdat veel parochianen dreigen af te haken door de recente ontwikkelingen, zullen zoals gezegd de kerkbalansbijdragen sterk gaan afnemen. Dat is heel jammer, en we willen voorkomen dat dit geld voor de geloofsgemeenschap en daarmee voor de kerk verloren gaat. Ook met het oog daarop is de vriendenstichting opgericht als “win- win” situatie voor het parochiebestuur en onszelf. De gehele parochie is daarbij uiteindelijk zeer gebaat. Het parochiebestuur en het stichtingsbestuur kunnen in de toekomst in gezamenlijk overleg afspraken maken over besteding van de door ons (extra) gegenereerde gelden." 

Overigens staat het uiteraard iedereen vrij om zonder de complicatie van een formele oproep geld over te maken aan wie dan ook. Het is dan nog wel van belang dat de stichting de ANBI-status verwerft (giften aan ANBI-instelling zijn aftrekbaar).

 

Handleiding oprichting stichting

Voorbeeld bericht aan geloofsgemeenschap i.v.m. oprichting stichting

Voorbeeld Statuten Stichting Vrienden van

Aanvraag beschikking ANBI

Handleiding oprichting Zelfstandige Geloofsgemeenschap