Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Wek mijn zachtheid weer

geef mij terug de ogen van een kind

dat ik zie wat is

en mij toevertrouw

en het licht niet haat

Naar aanleiding van de laatste beleidsnota van het bisdom is de vraag binnen het koor ontstaan van wat kunnen en willen zij hiermee, of juist niet. Is er een grens bereikt of al overschreden door de maatregelen en beperkingen die hun de afgelopen jaren zijn opgelegd?

Een viertal mensen zijn bijeen gekomen om te proberen te verwoorden wat er wringt, schuurt, wat onvrede teweeg brengt, wat de maatregelen hen doen.

Ze kwamen tot de conclusie dat de grens al (lang) overschreden is.

Ze constateerden dat ze ten diepste van mening verschillen met de bisschop over wat hij vindt en wat zij vinden van de Eucharistie. Voor de bisschop is het de bron en hoogtepunt van het christelijk leven (bldz.1 van de beleidsnota). zij vinden de bron van het christelijk leven veel meer in het naleven van Jezus van Nazareth, oog en zorg hebben voor je naasten met ál wat dat inhoudt.

Het viertal constateerde dat de grens overschreden is door onder meer het systematisch uitsluiten van mensen: homo's, gehuwde priesters, vrouwen.

Het heeft mensen binnen het koor pijn gedaan, dat er in de Woord- en Communieviering niet meer met wijn gevierd mag worden.

Onvrede en ongeloof leeft onder de koorleden hoe met nagenoeg één pennenstreek de stekker is getrokken uit het oecumenisch vieren met brood en wijn met onze medechristenen uit andere Kerken. Het heeft tijden geduurd voordat muren en andere obstakels geslecht waren om gezamenlijk te vieren, met respect voor elkanders geloofsstandpunten.

Er wordt ervaren dat mensen klein gemaakt en gehouden worden, mensen die met hart en ziel in hun geloofsgemeenschap staan: er wordt niets gevraagd, er wordt niet geluisterd. Alle veranderingen gedurende

de afgelopen jaren werden gedropt en men had het maar te slikken. Ook deze grens is al lang gepasseerd...

Veelal werd er, vooral vanuit de "pastoreshoek', geopperd: kijk niet naar wat er niet (meer) mag, maar kijk naar de mogelijkheden die er (nog) zijn, ga er creatief mee om. Keer op keer werd deze raad in de praktijk gebracht, met meer of minder resultaat.

De vraag komt boven: "Wat willen we als koor? Wat is onze sterkte, onze kracht?"

Het koor put kracht uit de bijbelse woorden en teksten van voornamelijk Huub Oosterhuis (uiteraard versterkt door de muziek van Oomen, Löwental en anderen) en deze woorden uitzingen: bevrijding, gerechtigheid, geloof.

De volgende vraag rijst op: "Hoe kunnen we en willen en zullen we de woorden van bevrijding en gerechtigheid doen klinken ondanks de maatregelen die we ervaren als onderdrukkend en knechtend?"

Het koor is op het moment van 'nu' aangekomen en vraagt zich af: hoe nu verder? Waarheen? Welke weg te nemen?

Het koor heeft in de loop van de tijd een plek gekregen in de geloofsgemeenschap. En die verworven plaats geeft ook verplichtingen, verplichtingen waar het koor in het geheel niet tegenop ziet, integendeel. Het is in de meeste vieringen een feest om te mogen en kunnen zingen.

"Sta op, kom in beweging, volg je roeping!" Geïnspireerd door deze woorden, geroepen vanaf de kansel, wil het koor kijken naar wegen die vernieuwende en bevrijdende vormen van vieren mogelijk kunnen maken.

Een weg die mogelijk begaanbaar is, is om regelmatig een 'eigen' viering te houden waarin wij de drijfveren volop ruimte kunnen geven: 'doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden'. Deze eigentijdse vieringen kunnen dan plaatsvinden naast de vieringen die ze al muzikaal inhoud proberen te geven. Op een dergelijke manier zijn ze verzekerd dat het koor ook in de toekomst in het Nederlands liederen zal kunnen blijven zingen van tekstschrijvers en componisten die het vieren een meerwaarde geven.

Als u (veel van) het bovenstaande herkent en zoekende bent naar andere wegen om te vieren, wellicht kunnen we dan elkaar met onze ideeën versterken!

Moea, gemengd kerkkoor Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek.

december 2011

Terug naar vorige pagina